Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Årsrapport 2013. Certifierad återvinning, SPCR 120

Sammanfattning: År 2013 var 15 anläggningar certifierade enligt SPCR 120. De certifierade anläggningarna producerade totalt 417 GWh energi, varav 380 GWh (91 %) uppgraderades till fordonsbränsle, och resterande mängd användes till värmeproduktion (6 %) och facklades (3 %). Samtidigt producerades 794 000 ton certifierad biogödsel som användes inom jordbruket som gödselmedel. I stort sett all biogödsel är flytande med en TS-halt på 3,5 % i genomsnitt. Totalt tillfördes jordbruket cirka 2 200 ton växttillgängligt kväve, 431 ton fosfor och 1 330 ton kalium. Den gödslade arealen beräknas ha varit cirka 22 000 ha.

Vid samrötning av organiskt avfall produceras två produkter – biogödsel och biogas. Biogödsel är den rötrest som kommer från biogasanläggningar som samrötar olika organiska avfall (bl.a. källsorterat matavfall) inklusive grödor och gödsel, men exklusive avloppsslam och andra avloppsfraktioner. Biogödsel som uppfyller reglerna kan certifieras enligt Avfall Sveriges certifieringssystem Certifierad återvinning, SPCR 120. Biogödsel möjliggör återföring av växtnäringsämnen till jordbruksmark, och biogas kan användas till bl.a. uppgradering och värmeproduktion. 

Att certifiera sin biogödsel enligt Certifierad återvinning, SPCR 120, innebär en god kontroll och god kvalitet på den utgående biogödseln. Certifieringssystemet syftar till att kvalitetssäkra biogödsel så att det är ett efterfrågat gödselmedel med hög acceptans. Därför får certifierade anläggningar bara använda substrat som har sitt ursprung från livsmedels- eller foderkedjan (dvs. livsmedel/foder och avfall från produktion av livsmedel och foder samt gödsel).

Avvattning av biogödsel sker normalt inte utan biogödseln är i de flesta fall en flytande produkt. I de fall som biogödseln fassepareras i en fast och en flytande fraktion, kan bägge produkterna avsättas inom jordbruket som gödselmedel eller så kan den fasta mer fosforrika fraktionen används för jordtillverkning. 

År 2013 fanns det 15 biogasanläggningar som samrötar organiskt avfall inkl. grödor och gödsel och producerar biogödsel certifierad enligt SPCR 120. Under år 2013 producerades 794 000 ton SPCR 120-certifierad biogödsel. Substraten som användes 2013 för produktion av biogödsel och biogas var matavfall (29 %), organiskt avfall från livsmedelsindustrin (26 %), stallgödsel (24 %), slakteriavfall (14 %) och övrigt. (7 %). Användningen av grödor som substrat var marginell (<1 %). Metallhalterna i biogödsel var låga och medelinnehållet av kadmium var 0,3 mg/kg TS. Skillnaden mellan åren 2010 – 2013 är marginell för samtliga metaller.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!