Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Sammanställning av erfarenheter från sluttäckningsprojekt

Sammanfattning: Generellt visar de material som undersökts goda egenskaper för att användas i sluttäckningskonstruktioner. Myndigheterna har i de flesta fall godkänt de material och förfaranden som avsågs att användas. Men det finns behov av att förbättra kunskapsunderlaget med avseende på andra alternativa material än flygaskstabiliserat avloppsslam (FSA) samt att uppdatera kostnadsuppskattningar och avvägningar mellan kostnader och miljönyttan av olika sluttäckningsalternativ.

Genom implementeringen av EUs direktiv om deponering av avfall i den svenska lagstiftningen har de tekniska kraven på deponier höjts. Många deponier har därmed avslutat sin verksamhet och ska täckas för att skydda omgivningen. Det har uppstått ett stort behov av täckmassor som är lämpliga för detta ändamål. Användningen av olika material vid sluttäckning av deponier har i flera fall utvärderats och sammanfattats i rapporter. Det finns också ytterligare erfarenheter i rapporter från de senaste årens sluttäckningsprojekt som är värda att sammanställa. Dessutom finns mycket kunskap hos verksamhetsutövare som planerat för eller genomfört sluttäckningsarbeten. Någon övergripande sammanställning av sådana erfarenheter finns för närvarande inte. Syftet med detta projekt har därför varit att sammanställa de erfarenheter som finns i utvecklingsprojekt eller hos verksamhetsutövare avseende sluttäckning av deponier samt att identifiera vilka ämnesområden som är väl undersökta och vilka frågor som det finns behov av att belysa mer framöver.

Erfarenheterna från verksamhetsutövare bekräftar i flera avseenden resultaten från utvecklingsprojekten, till exempel uppfylls kravet avseende genomsläpplighet i nästan samtliga fall och genomsläppligheten minskar med tiden.

Ett flertal verksamhetsutövare anger att det är svårt att få tag i lämpliga massor som kan användas i sluttäckningskonstruktionen. Detta gäller både för sluttäckningskonstruktioner som baseras på naturliga och alternativa material.

Generellt verkar myndigheterna ha godkänt de material och förfaranden som planerades för sluttäckningskonstruktionerna som verksamhetsutövarna beskriver. Användningen av vissa restprodukter har i många fall fått villkor, särskilt med avseende på kvaliteten av massor som används ovan tätskiktet, konstruktionsmaterial i utjämningsskiktet eller slam i växtetableringsskiktet.

Trots talrika och omfattande utvecklingsprojekt förblir en del frågor och kunskapsområden med potentiellt mycket stor praktiskt betydelse för verksamhetsutövarna bara delvis besvarade eller obesvarade. Det finns alltså ett behov för framtida utredningar och det rekommenderas att genomföra sådana framförallt med avseende på

erfarenheter från logistiken av alternativa material i sluttäckning (FSA men framförallt icke-FSA),

praktiska erfarenheter av storskalig konstruktion med alternativa sluttäckningsmaterial kontra ”klassiska” sluttäckningar

växtetableringsskikt och metanoxidation

miljöprestanda av alternativa material kontra ”klassiska” sluttäckningar

kostnads-nyttoberäkningar för olika sluttäckningsalternativ.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

 

 

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se