Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Bedömning av påverkan från lakvatten inom REVAQ

Sammanfattning: I rapporten ges en bakgrundsbeskrivning av metodik samt motiv till prioritering av ämnen som ska bedömas. Följande delar ingår i rapporten: Bedömningsmetodik och acceptanskriterier, beskrivning av metodik för att bedöma hur ett lakvatten kan påverka slamkvaliteten, översikt av tillgängliga data på föroreningars förekomst i lakvatten, prioritering av föroreningar samt exempel på hur metodiken kan tillämpas.

Många svenska deponier eller avfallsanläggningar har sitt lakvatten kopplat till ett avloppsreningsverk. Certifieringssystemet REVAQ syftar bland annat till en bättre slamkvalitet. En utgångspunkt i REVAQs regelverk är att lakvatten ska kopplas bort från reningsverken. Undantag från denna regel kan vara aktuellt om det inte bedöms rimligt att etablera lokal rening. Men då ska man visa att lakvattnets påverkans på slamkvaliteten är tolerabel.

I rapporten används en internationellt erkänd metodik, SimpleTreat 3.1. Metodiken har sedan utvecklats för att bedöma hur deponilakvatten kan påverka slam från reningsverk. Metodiken kommer att användas inom REVAQs regelverk för att bedöma om ett lakvatten bör kopplas bort. Innan metodiken tillämpas bör dock mer uppenbara metoder för att koppla bort lakvattnet ha utvärderats och befunnits tekniskt eller praktiskt svårgenomförda.

Metodiken innehåller bedömningskriterier, en lista över prioriterade ämnen samt vägledning för genomförande av en prövning. En operativ vägledning ges i en separat manual. Rapporten redovisar utgångspunkterna och principerna för föreslagna bedömningskriterier, samt ger en översiktlig genomgång av lakvattendata. Baserat på denna genomgång har ett stort antal organiska ämnen utvärderats och en slutlig prioriteringslista framtagits. Metodiken omfattar påverkan på slam och påverkan på avloppsreningsverkets recipient. För närvarande är det påverkan på slam som kommer att ingå i REVAQs regelverk.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!