Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Vägledning för utformning av nedströmsskydd vid deponier med filterteknik

Sammanfattning: Projektets slutsats är att helt passiva system inte kommer att fungera på flertalet avslutade deponier. Det beror till exempel på att en tillräcklig hydraulisk gradient inte kan skaps på platsen eller på grund av platsbrist. Dessutom kommer det vid de flesta deponier, där ett markfilter installeras som nedströmsskydd, finnas risk för behov av underhåll och skötsel på grund av igensättningar eller kanalbildning i filtret, eller på grund av andra driftsstörningar.

I ett långt tidsperspektiv kommer alla deponier att behöva förlita sig på utspädnings- och fastläggningseffekterna i underliggande marklager. Detta på grund av att deponins topp- och bottentätningar på sikt kommer att släppa igenom vatten. Under en deponi skall det därför enligt deponeringsförordningen (SFS 2001:512) finnas en geologisk barriär som kan vara naturlig eller konstruerad. Den geologiska barriären ska ha egenskaper som förhindrar, bryter ner, fastlägger eller fördröjer transporten av ämnen och föroreningar från en deponi till en recipient. 

Enligt Naturvårdsverkets handbok (2004:2) med allmänna råd angående deponering av avfall ska den konstruerade geologiska barriären dimensioneras utifrån lakvattnets karaktär och omgivningens känslighet och bör bestå av till exempel filter och/eller reaktiva barriärer med porösa och adsorberande egenskaper. Skyddet ska reducera den föroreningstransport som kan ske via det ytliga lakvattnet och fungera under lång tid då aktiva åtgärder inte längre vidtas. Den geologiska barriären ska vara beständig under en lång tidsperiod och endast vara i behov av minimala insatser vad gäller skötsel.

Syftet med vägledningen är att tillhandahålla en metodik som beskriver ett systematiskt tillvägagångssätt att utforma nedströmsskydd med filterteknik för deponier. Nedströmsskyddet ska fungera i ett långt tidsperspektiv och kräva minimala insatser vad gäller skötsel. Vägledningen innehåller en beskrivning av:

 

  • de underlag som behöver tas fram i en inventeringsfas för att kunna bedöma potentialen för lakvattenbehandling med filterteknik
  • de faktorer man behöver beakta för att ta fram en kravspecifikation för en filteranläggning
  • de undersökningar som bör ligga till grund för att välja lämpligt filtermaterial
  • hur man går till väga för att dimensionera ett filter
  • vad en grov anläggningsplan bör innehålla och hur den tas fram
  • vad en plan för drift och underhåll kan innehålla och hur den tas fram 
med hjälp av riskanalys

 

Ett annat syfte med projektet var att genomföra ett demonstrationsförsök i pilotskala under fältförhållanden. Detta redovisas i Avfall Sveriges rapport ”Pilotförsök med filterteknik på Stavsröds deponi” (D 2014:05).

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se