Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Svavelväte och andra föroreningar i deponigas. Rening för långsiktiga avsättningsmöjligheter

Sammanfattning: I och med införandet av förbudet mot deponering av brännbart och organiskt avfall i början av 2000-talet har karaktären på det deponerade materialet förändrats från ett lättnedbrytbart, blött material till ett mer svårnedbrytbart, torrare material. Andelen rivningsmaterial med högt gipsinnehåll är även förhållandevis högt jämfört med tidigare. Detta kan vara en förklaring till att svavelväteproduktionen har ökat på vissa deponier. En hög svavelvätehalt i deponigas har visat sig vara förödande för gasmotorer och annan utrustning som har korroderat i förtid. Med detta i åtanke ansåg Avfall Sveriges undergrupp för deponigas att området behövde belysas genom en rapport.

Deponigas kan innehålla ett antal svavelhaltiga gasformiga föreningar som kan skapa luktproblem, och som tillsammans med fukt är väldigt korrosiva för gasmotorer. Det är därför viktigt att reducera gasens svavelinnehåll. Vanliga förbehandlingsmetoder består ofta av enkla tekniker for att avlägsna kondensat (fuktighet) och partiklar. Denna typ av rening finns redan på plats på anläggningen.

Vid användning av deponigas i motorer är det vanligt att använda sig av enkel förbehandling om svavelhalten inte är för hög. Vid de mängder som observerats hos den undersökta anläggningen finns det dessutom behov av en sekundär förbehandling för att reducera svavelhalten ytterligare. På grund av det särskilt höga innehållet av H2S kan det vara nödvändigt att överdimensionera reningsanläggningen, och förtunna den aktuella luftströmmen.

Det finns ett antal aktuella tekniker för detta, vanligtvis indelade i våta och torra processer. De mest användbara metoderna är: 

Torr skrubbning av H2S med järnbaserat (Fe) medium

Våt skrubbning av H2S med amin-aldehyd kondensat

Redox – våt process

Aktivt kol

Specialimpregnerat kol

Lutskrubbning (NaOH)

Det är ofta stora kostnader kopplade till svavelrening, speciellt då det rör sig om stora mängder i förhållande till flöde.  Flödet kan naturligtvis spädas med luft så att koncentrationen blir lägre, men det kräver större utrustning och större investeringar.

Analyser visar att anläggningen har ett stabilt, men extremt högt utsläpp av H2S i sin deponigas. Gasen kan renas med hjälp av olika tekniker, men kostnaderna for detta blir väldigt höga. De årliga driftkostnaderna varierar väldigt mycket mellan de olika teknikerna. Alla tal är uppskattade utifrån olika leverantörers rekommendationer, och kan ändras något med en installationsvärdering. Rekommendationen för den aktuella anläggningen är att utvärdera våt red-ox processen om man vill gå vidare med rening av gasen.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se