Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kritiska metaller i svenska avfallsaskor

Sammanfattning: Analyserna visade att halterna av de flesta kritiska metallerna är under den genomsnittliga bakgrundshalten i jordskorpan. Platinametallerna och indium fanns i halter under rapportgränsen medan guld i några enstaka fall fanns i detekterbara mängder. Antimon och silver fanns dock i betydligt högre halter än bakgrundshalten. Trots de generellt låga halterna representerar de kritiska metallerna total ett värde om cirka 1,3 miljarder kronor årligen om man räknar på de askmängder som genereras från avfallsförbränning i Sverige.

EU-kommissionen har i en rapport från 2010 pekat ut 14 kritiska metaller och metallgrupper. Dessa är sådana som bedöms som vitala för utvecklingen inom exempelvis datorer, elektronik och elbilar och där användningen väntas öka markant inom de närmaste decennierna. Dessutom är de kända tillgångarna av flera av dessa ämnen koncentrerade till enskilda länder utanför EU.

Kunskapen om dessa ämnens förekomst i askor från avfallsförbränning är väldigt begränsad och samma sak gäller exempelvis fördelningen av ämnena mellan flyg- och bottenaska. Det finns en del värden rapporterade i litteraturen men ingen större genomgång har gjorts för att täcka de kritiska metallerna i ett antal anläggningar. En bättre kunskap om innehållet i askorna är en förutsättning för att senare kunna välja behandlingsmetoder av askorna och kunna utnyttja det potentiella mervärde som kan finnas i form av dessa ämnen.

Projektets huvudsyfte har varit att se hur mycket kritiska metaller som finns i askor från svenska avfallsförbränningsanläggningar. Målet har varit att se vilka kritiska metaller som går att analysera i askorna och sedan kvantifiera de som är möjliga att analysera. Resultaten skulle också generaliseras och tillämpas på Sverige-nivå för att se vilka mängder och vilka eventuella ekonomiska värden dessa mängder kan representera. Målet var också att mängderna skulle kunna relateras till användningen i Sverige.

I projektet har flyg- och bottenaskor från 10 svenska anläggningar analyserats (7 roster och 3 fluidbädd). De flesta proven togs under 2-3 veckor och målet var att få sammanhängande flyg- och bottenaskprov.

Av de kritiska metallerna är det några få som står för huvuddelen av den ekonomiska potentialen. Dessa är lutetium, magnesium, skandium och tulium. Av dessa är det magnesium som finns i relativt stora mängder medan de andra har ett väldigt högt pris så även små mängder ger en hög potential.

Projektet har gett en överblick över de kritiska metallerna i askorna från ett stort antal svenska anläggningar. I dagsläget finns det inga motsvarande undersökningar publicerade i den vetenskapliga litteraturen. Projektet har gett en bra överblick över vilka metaller som eventuellt kan vara värda att arbeta vidare med och därmed få en grund för prioritering av utvecklingsresurser.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se