Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Semikontinuerlig provtagning av dioxiner och furaner vid fyra svenska avfallsförbränningsanläggningar

Sammanfattning: Resultatet från projektet indikerar att det är svårt att såväl miljömässigt som ekonomiskt motivera införandet av semikontinuerlig provtagning av dioxiner och furaner. Samtidigt är försöken bara utförda som provtagning med fördröjd analys på laboratorium vilket kan begränsa feedbacken till processtyrningen. För sådan användning måste tidsupplösningen ökas kraftigt med mycket höga analyskostnader som följd.

Med bakgrund i Naturvårdsverkets mål i den nationella avfallsplanen om att de svenska avfallsförbränningsanläggningarna ska ha semikontinuerlig provtagning av dioxiner och furaner (med fördröjd analys) har detta mätprojekt på fyra svenska anläggningar genomförts.

De deltagande anläggningarna representerar såväl olika storlekar (12-30 ton bränsle/timme) som olika förbränningstekniker (fluidbädd och roster) och rökgasrening (våt rening med katalysator samt halvtorr rening med SNCR, några har även adioxfyllkroppar installerade).

Mätningarna pågick under tre veckor per anläggning, provampullerna byttes varje vecka så att totalt 12 veckoprover erhölls. Ampullerna skickades sedan till att laboratorium i Tyskland för analys.

Resultaten visade att alla mätningarna låg klart under det gällande gränsvärdet för avfallsförbränning 0,1 ng/nm3 torr gas 11% O2 (detta gränsvärde är dock utformat för en provtagning om 6-8 timmar och inte en vecka). Fyra av proverna uppvisade en klart högre nivå av dioxiner och furaner än de övriga. Till alla dessa prov kunde det från driftdata och driftanteckningar kopplas kraftiga driftstörningar (upp- och nedeldning, att stödbrännare gått in eller att det varit problem med rökgasreningen).

När resultaten jämfördes med historiskt rapporterade emissioner av dioxiner och furaner från de deltagande anläggningarna visade det sig att det inte var konsekvent att mätningarna i detta projekt gav högre värden jämfört med de rapporterade värdena baserade på periodiska kontroller.

Vid en extrapolering till nationell nivå och jämförelse med emissionsdata redovisade av avfall Sverige visade de extrapolerade värdena god överensstämmelse med de inrapporterade värdena. Detta indikerar att risken för att de periodiska mätningarna radikalt underskattar de nationella emissionerna av dioxiner och furaner är liten.

Eftersom det inte är någon kontinuerlig analys utan enbart provtagning med fördröjd analys på laboratorium bedöms den feedback resultaten kan ge till processtyrning vara begränsad. Ska relevant information för processtyrningsändamål erhållas måste tidsupplösningen ökas kraftigt med mycket höga analyskostnader som följd.

Med hänsyn till kostnader för utrustning och analyser samt det begränsade mervärde som den semikontinuerliga provtagningen verkar medföra är det svårt att såväl miljömässigt som ekonomiskt motivera införandet.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!