Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Ekonomisk allokering av emissioner och resurser vid avfallsförbränning med energiåtervinning

Sammanfattning: Inom projektet har värdering av olika intäkter gjorts baserade på medelvärden över tre till fem år. Detta ger en allokering av emissioner och resurser till energisystemet på 61 procent av den totala belastningen, och därmed följaktligen 39 procent till avfallssystemet. En ny allokeringsfaktor bör inledningsvis beräknas varje år.

Allokering av emissioner och resurser vid avfallsförbränning med energiutvinning är ett område som inte har någon riktigt etablerad praxis. Syftet med detta projekt har därför varit att ta fram ett underlag för en ekonomisk allokeringsfaktor mellan energi- och avfallssystemet, samt att beräkna en allokeringsfaktor som exempel. Principen för allokeringen är att väga intäkterna från behandlingsavgiften och energiförsäljningen mot varandra. Den del som står för den största intäkten bär också den största belastningen.

Ett antal olika referenser har identifierats som intressanta för en ekonomisk allokeringsfaktor. För att få en transparens i modellen har källor som är, eller kan tänkas bli, offentliga, valts i första hand. De källor som huvudsakligen använts är:

  • Avfall Sveriges statistik avseende mottagningsavgifter samt energiproduktion från avfallsförbränning
  • Svensk Fjärrvärmes bränsle och produktionsstatistik 
  • Energimarknadsinspektionens statistik över fjärrvärme
  • Statistiskt meddelande EN11 SM 1303 för energiförluster i fjärrvärmenäten
  • Nordpools statistik för elpriser 


Vid uppskattningen av intäkterna har värderingen av värmen från produktionsanläggningen beräknats baklänges med utgång i pris till slutkund. I dessa beräkningar har hänsyn tagits till värmeförluster i nätet, kostnader för distribution och försäljning samt kostnader för spetslastproduktion. Värderingen av olika intäkter har baserats på medelvärden över tre till fem år och fördelas enligt följande:

 

  • Mottagningsavgift (2010-2012): 551 kr/ton avfall
  • Elpris (2008-2012): 424 kr/MWh, vilket ger en intäkt på 151 kr/ton avfall
  • Värmepris (2008-2012): 248kr/MWh, vilket ger en intäkt på 710 kr/ton avfall 

Detta ger en allokering av emissioner och resurser till energisystemet på 61 procent av den totala belastningen, och därmed följaktligen 39 procent till avfallssystemet. 


Det finns utrymme för förbättringar på kvaliteten av det dataunderlag som används i modellen. Det finns även en del frågetecken kring vilka produktionsdata som rapporteras i olika sammanhang (netto eller brutto). De data som har använts har dock bedömts som bäst lämpade sett till den praktiska genomförbarheten och transparensen. 

Rekommendationen är att inledningsvis beräkna en ny allokeringsfaktor årligen för att se hur stora förändringar som blir. Det statistiska underlaget bör bli bättre med tiden eftersom vissa av datakällorna inte funnits så länge. Om förändringarna är små kan man senare övergå till att uppdatera allokeringsfaktorn vart tredje eller vart femte år. 

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!