Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Styrmedel för biogasproduktion

Sammanfattning: Projektets sammanlagda bedömning är att krav på obligatorisk matavfallsinsamling och klimatcertifikat är de styrmedel som har störst möjligheter att kunna introduceras och ge en tydlig stödeffekt till ökad biogasproduktion. Inget av dessa styrmedel innebär någon belastning av statsbudgeten då de finansieras via avfallstaxan respektive via drivmedelskunderna. Klimatcertifikat är också det styrmedel i projektets beräkningar som uppvisar störst potential för reduktion av utsläpp av växthusgaser.

De ekonomiska förutsättningarna för dagens biogasanläggningar riskerar både att existerande anläggningar läggs ned och att planerade investeringar inte blir av. Detta i sin tur försvårar uppfyllandet av mål om biologisk behandling av matavfall till år 2018 och omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Det är därför angeläget att finna styrmedel som kommer biogasanläggningarna tillhanda och på så vis stimulerar en utökad biogasproduktion till en rimlig ekonomisk avkastning på de investeringar som görs.

Detta projekt studerar ekonomiska flaskhalsar på biogasanläggningar samt styrmedel som förbättrar lönsamheten för biogasproduktion och därigenom kan bidra till ökad biogasproduktion. I fokus för analysen är anläggningar som samrötar matavfall med andra substrat (till exempel gödsel, slakteriavfall, livsmedelsavfall och åkergrödor), producerar uppgraderad biogas för användning i fordon (direkt eller via naturgasnät) och sprider biogödsel på åkermark.

I samråd med projektets referensgrupp har ett tjugotal olika potentiella styrmedel identifierats, varav sju stycken valts ut för vidare analys:

  • Krav på obligatorisk matavfallsinsamling
  • Klimatcertifikat
  • Produktionsstöd till biogasproduktion
  • Investeringsstöd för lastbilar, ”Miljölastbilar”
  • Höjd CO2-skatt
  • Investeringsstöd för biogödselhantering
  • Stöd för återvunnen växtnäring

Fortsatt utredningsarbete är nödvändigt innan dessa styrmedel kan introduceras på ett genomtänkt sätt. Detta gäller speciellt avseende klimatcertifikat där bland annat utbud, efterfrågan och prisbildning bör studeras vidare. Dessutom bör fortsatta studier titta på hur och om klimatcertifikat kan kombineras med andra existerande styrmedel och styrmedel som är på gång, till exempel kvotpliktssystem för låginblandade biodrivmedel från 1 maj 2014 och de förslag på styrmedel som FFF-utredningen (FFF= FossilFri Fordonstrafik) presenterade under december 2013. Även de juridiska aspekterna bör studeras och utredas vidare, både nationellt och internationellt (speciellt EU).

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!