Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Korrektionsfaktorer vid plockanalyser för utsorterat brännbart avfall

Sammanfattning: Genom detta projekt har nya korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar i utsorterad brännbar fraktion tagits fram. Erfarenheter från plockanalyser visar att det kan finnas upp till 40 procent matavfall i den utsorterade brännbara fraktionen, beroende på förhållandena i kommunen där avfallet kommer ifrån. Insamlingssystemets fysiska utformning, livsstil och konsumtionsvanor, avfallstaxans utformning samt informationsinsatser i kommunen är några faktorer som kan påverka källsorteringsgraden av matavfall.

Varierande fukthalt i avfallet och att utsorterade material är nedsmutsade försvårar jämförelser mellan olika undersökningar vid plockanalyser. I samband med RVFs projekt Plockanalyser i sju svenska kommuner 2005 (RVF 2005:5) har korrektionsfaktorer för fukt och smuts beräknats för förpackningar och returpapper som har sorterats ut ur kärl- och säckavfallet (blandat brännbart avfall). Men sedan 2005 har separat insamling av matavfall från hushållen införts i många kommuner runt om i landet. Sammansättningen och fukthalten på det brännbara kärl- och säckavfallet har därmed förändrats och avfallet har blivit torrare och renare. Det fanns därför ett behov av att uppdatera korrektionsfaktorer som stämmer bättre överens med dagens sammansättning på brännbart avfall som ofta hanteras som ett utsorterat brännbart avfall (kallas restavfall i många kommuner). Korrektion för fukt och smuts bör alltid göras om syftet med plockanalysen är att beräkna källsorteringsgraden, utvärdera insamlingssystemet för förpackningar och returpapper eller att beräkna potentialen till minskad mängd av den brännbara fraktionen vid ökad utsortering av förpackningar och returpapper.

De korrektionsfaktorer som finns i rapporten från 2005 är fortfarande tillämpningsbara på den blandade brännbara fraktionen där andelen matavfall i det brännbara kan vara 40 procent eller mer. En jämförelse mellan de nya korrektionsfaktorerna och de från 2005 visar tydligt att förpackningar och returpapper har blivit torrare och renare vid införandet av matavfallsinsamlingen. Ju lägre matavfallsinnehåll i det brännbara avfallet desto mindre fukt och smuts finns på förpackningar och returpapper. Resultat från projektet visar att det finns ett tydligt samband mellan andel matavfall i det brännbara avfallet och storleken på korrektionsfaktorerna.

De korrigerade värdena för respektive fraktion (returpapper samt pappers-, plast, metall- och glasförpackningar) kan användas för beräkningar av återvinningspotential i den brännbara fraktionen eller för jämförelser med andra plockanalyser.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se