Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfallsplanering i andra länder. Vägledning vid svensk medverkan

Sammanfattning: Ett råd som framför allt lyfts fram av personer med lång erfarenhet av arbete med avfallsplanering utomlands är att man i ett avfallsplaneringsprojekt i ett annat land måste lägga stor vikt vid att inledningsvis skapa kontakter och relationer. Det är av yttersta vikt att i dessa inledande kontakter se till att det är rätt personer som utses till att jobba i projektet. De måste vara rätt personer ur flera perspektiv, både utifrån engagemang, kunskap och befogenhet. I samverkan är det också viktigt att komma ihåg att eftersom resultatet av arbetet är beroende av personer från olika kulturer är det extra viktigt att överenskommelser dokumenteras. Det hjälper till att identifiera och undvika missförstånd.

Vägledningen syftar till att ge förbättrade förutsättningar för svenska kommuner och konsulter att bidra till hållbart samhällsbyggande lokalt i andra länder och att hjälpa mottagaren göra sin egen avfallsplanering utifrån de lokala förutsättningarna. Den är sammanställd utifrån insamlade erfarenheter från personer som varit aktiva i avfallsplaneprojekt och andra avfallsrelaterade projekt i andra länder. Avsikten är att förmedla ett svenskt angreppssätt och helhetssyn och väntas därigenom bidra till att uppnå mer hållbara resultat.

Då vägledningen kan komma att läsas och användas av personer som är engagerade i avfallshantering utan att vara erfarna av arbete med systemuppbyggnad eller ha djupare erfarenhet av avfallsplanering, sätts inledningsvis avfallshanteringen i ett bredare hållbarhetsperspektiv. 

Kunskap inom de mjukare områdena möten mellan människor och samverkan är inte allmängods bland de ingenjörer och naturvetare som väntas bli involverade i de uppdrag i vilka vägledningen är avsedd att användas. Därför avslutas vägledningen med några enkla övergripande råd kring möten och samverkan för att ge en bredare och mer tvärsektoriell beredskap inför arbetet utomlands. Denna kunskap är också nyttig i vardagen här hemma.

Det är mycket viktigt att utgå från den situation som råder på den plats där arbetet skall utföras. Visioner och långsiktiga mål måste finnas med som drivkraft och för att identifiera rätt åtgärder i planen men det viktigaste är att åstadkomma synbara förändringar i det samhälle avfallsplanen skall gälla och på den nivå man befinner sig.  Ett generellt råd som framförs är ”gräv där du står”; genomför små synliga åtgärder utifrån de förutsättningar som finns på platsen. Att skapa en samlad avfallsström till en deponi är ofta en förbättring i jämförelse med flera avfallsströmmar till många ”dump sites”. Då skapas förutsättningar för ytterligare stegvisa förbättringar.

Att som svensk komma till ett annat land för att bidra med kunskap till deras arbete med att utveckla sin avfallshantering innebär ofta att mötas av stora förväntningar. Sverige har ett gott rykte i världen. Förväntningarna kan vara positiva då de skapar energi och engagemang bland de som skall jobba i projektet. Det finns också risker med förväntningarna. Många möter föreställningen att de skall producera avfallsplanen åt det mottagande landet eller regionen. Det är naturligtvis inte möjligt om planen skall ge ett hållbart resultat utan planen måste bygga på ett lokalt engagemang. Det är viktigt att tidigt skapa förståelse för att det är deras avfallsplan som de skall ta fram.

I länder där det finns ett stort behov av utveckling av avfallshanteringen är sällan huvudproblemet avsaknad av kompetens. Det som saknas är istället ofta kontinuitet, struktur och finansiering. Dessa brister försvårar naturligtvis arbetet med framtagande av avfallsplanen men framförallt försvårar det genomförandet. För att inte planen skall bli en ”hyllvärmare” är det därför viktigt att så tidigt som möjligt skaffa en bild av drivkrafter och motkrafter i den aktuella regionen - bara då kan planen bli genomförbar. Det är viktigt att vara öppen för den lokala situationen. De aktiviteter som skall in i planen kanske inte alls liknar de aktiviteter som en avfallsplan i Sverige innehåller. Ha det långsiktiga målet i sikte men planera för aktiviteter som ger resultat här och nu.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se