Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Mätmetod för att bestämma metanutsläpp från täckta biogödsellager

Sammanfattning: Resultaten visar att luftinblåsning kan fungera som metod för att bestämma metanemissioner från täckta biogödsellager men att viss utveckling och ytterligare undersökningar av påverkansfaktorer bör genomföras. Metoden är relativt enkel att utföra och om tiden för luftinblåsningen kan användas till att t.ex. utföra kompletterande mätningar på övriga delar på anläggningen blir metoden även tidseffektiv.

Metan är en stark växthusgas och det är därför stora miljövinster om läckage av dessa till miljön minimeras. Metanavgången från lagrad biogödsel är av stor betydelse för kvantifieringen av en biogasanläggnings emissioner av växthusgaser. Etablerade och utvärderade mätmetoder för att bestämma metanläckage från täckta biogödsellager saknas dock. För att bestämma metanutsläpp från biogasanläggningar samt från öppna ytor finns det idag utvärderade mätmetoder. Genom erfarenheter från dessa områden föreslogs att en mätmetod baserad på luftinblåsning skulle utvärderas för täckta biogödsellager.

Mest likvärdigt resultat med referensmetoden erhölls när luftinblåsningen pågick längre tid än det teoretiska luftutbytet. Tiden för luftinblåsning kan kortas ner genom att använda en fläkt med hög flödeskapacitet och minimera gasvolymen i lagret genom att mäta när lagret är välfyllt med biogödsel.

En noterad osäkerhetsfaktor med luftinblåsning är att resultaten kan påverkas av kraftig blåst. Hur stor denna påverkan är och hur den kan minimeras bör utredas. Samtidigt är det av praktiska skäl olämpligt att mäta i hård vind.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!