Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Sammanställning av svenska lakvattenanläggningar samt kunskapsläget inom lakvattenhantering i Sverige 2011

Sammanfattning: Det lakvatten som genereras på deponierna skickas i 1/5 av fallen direkt till det kommunala avloppsreningsverket utan någon förbehandling. Resterande anläggningar har lokal behandling av lakvattnet, varav hälften därefter avleder det delvis renade vattnet till det kommunala avloppsreningsverket. Den i särklass vanligaste behandlingsmetoden för lakvatten (75 % av anläggningarna) är luftade dammar, antingen enbart eller i kombination med andra reningsmetoder. Drygt hälften av anläggningarna har någon form av mark-växtsystem för sin lakvattenbehandling.

Det finns olika sätt lakvatten kan behandlas på. Här följer ett antal olika sätt:

Biologiska behandlingsmetoder

Luftad damm

Satsvis biologisk rening (SBR)

Konstruerad våtmark

Översilning

Markbädd

Bevattning

Separationstekniker

Kemisk fällning

Adsorption

Indunstning

Omvänd osmos – membranfiltrering

Ozonbehandling

En enkät skickades ut till 104 kontaktpersoner för totalt cirka 115 aktiva och nyligen avslutade deponier. Svarsfrekvensen för undersökningen var ca 60 %. 62 kontaktpersoner representerande 70 avfallsanläggningar besvarade enkäten. Av dessa anläggningar var 2/3 i drift medan 1/3 inte längre tar emot avfall.

En stor mängd publikationer som berör lakvatten har tagits fram i Sverige. I Avfall Sveriges rapport D2011:02 finns 40 studier från perioden 1991-2010 sammanfattade. Denna rapport behandlar publikationer från 2000-talet och ger korta sammandrag av rapporterna under rubriker som till exempel Metoder för lakvattenbehandling, Biologiska behandlingsmetoder, Ammoniakavdrivning i luftade dammar, Separationstekniker och Lakvattnets sammansättning. Dessutom finns en sammanställning av samtliga studiers syfte och resultat i en bilaga till den nu aktuella rapporten.

Kunskapsspridningen från anläggningarna är ojämnt fördelad. Från några anläggningar finns inga publikationer alls, medan data från andra anläggningar har legat till grund för många publicerade studier.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!