Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Utvärdering av miljöpåverkan vid användning av slaggrus baserat på utförda projekt

Sammanfattning: Långtidsaspekten är viktig att känna till vid en miljövärdering. Projektets slutsats är att halterna av de flesta ämnena från slaggrus kommer att avta med tiden. Detta stämmer även med danska erfarenheter (Hjelmar, 2014). Användningen av slaggrus bedöms inte ha medfört någon miljöpåverkan på omgivande mark och på det skyddsvärda grundvattnet i kalkberget. Vegetationen har inte heller påverkats. Därmed har inte någon påverkan erhållits på allmänna eller enskilda intressen.

Vid förbränning och energiåtervinning av avfall återstår 20-25 procent som bottenaska, även känt som slagg. I Sverige uppkom 2013 cirka 903 000 ton slagg enligt Avfall Sverige, 2014. Efter behandling och kvalitetssäkring av slaggen benämns slaggen för slaggrus. Erfarenheter av användning av slaggrus i Sverige och Europa har visat att det är ett material som är lämpligt som förstärkningslager i vägar, parkeringsplatser och liknande tillämpningar under asfalterade ytor. 

Långtidsuppföljning av miljöpåverkan på områden där slaggrus använts som vägbyggnadsmaterial är begränsad både i Sverige och internationellt. Därför behövs det uppföljning och utvärdering av den miljöpåverkan som slaggrus ger upphov till. Erfarenheterna från ett antal utförda anläggningsprojekt inom Sysavs verksamhetsområde analyseras i denna rapport där också internationella kopplingar görs.

Denna rapport förväntas ge tillsynsmyndigheter och anläggningsbranschen en bakgrund till vilken miljöpåverkan anläggningar med slaggrus kan medföra. Hur försiktighetsåtgärder liksom kontrollprogram bör utformas är också väsentligt och berörs i rapporten.

Den miljöpåverkan som studerats är risken för utlakning av miljöstörande ämnen till grundvattnet.

För att förbättra och kvalitetssäkra slaggruset och därmed minimera risken för miljöpåverkan har Sysav utvecklat en strategi vid användning av slaggrus avseende såväl materialet som själva användningen.

En viss mängd av emissionerna i lakvattnet kommer att spridas i det ytliga grundvattnet men kan även lagras upp i lermoränens överyta. Mindre mobila ämnen, som de flesta spårelementen, kommer att spridas mycket långsamt till omgivningen. För lättlösliga ämnen som klorider och sulfater sker en uttransport. Merparten tas om hand via dräneringsledningar och diken. Utspädning sker sedan i områdets totalt insamlade yt- och dräneringsvatten innan det leds till en större recipient eller reningsverk.

De förhöjda halterna av klorid och sulfat kommer inte att ha någon påverkan på det skyddsvärda grundvattnet i berggrundsakvifären. Lermoränen fungerar som en effektiv barriär som förhindrar emissioner genom avledning och fastläggning. Ingen påverkan från slaggruset har noterats på vegetationen. Beträffande utlakning av spårämnen ur slaggruset är det klarlagt att detta inte skett i någon betydande omfattning. Undantag utgör koppar och i något fall zink men påverkan är lokal.

Även för det fall täckningen (asfaltlagret) förstörs så är det i första hand salter som skulle ge påverkan, men som dock inte förväntas ge någon betydande påverkan med valt utförande och lokalisering. Metaller förväntas inte ge någon betydande påverkan eftersom utlakningen är låg och många spårelement/metaller bromsas upp och fastläggs i jord. 

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!