Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Drönare på tippen – effektivare styrning av verksamhet på avfallsanläggningar

Sammanfattning: Resultaten av denna studie visar att fast vinge respektive multikopter passar för olika typer av användning. Våra slutsatser är att användande av fast vinge är effektiv för framtagande av ortofoto och DTM för större områden. Multikoptern har fördelar när man jobbar på mindre områden eller är intresserad av andra användningsområden som till exempel mätning med IR-kamera eller annan observation som bygger på att farkosten kan detaljstyras eller stå stilla för att fotografera, filma eller utföra annan mätning eller observation.   

Det finns huvudsakligen två typer av drönare, eller obemannade flygfarkoster, som har vunnit stort intresse under senare år, radiostyrda flygplan, även kallat fast vinge, och så kallade multikoptrar. Multikoptrar kan beskrivas som helikoptrar som istället för en rotor har ett flertal rotorer. I detta sammanhang talar man ofta om UAV (Unmanned Aerial Vehicles), som är obemannade flygfarkoster och UAS (Unmanned Aerial Systems) som består av hela det tekniska systemet som krävs för att till exempel utföra flygburna mätningar och övervakning. I detta projekt har vi testat och utvärderat tre olika UAV; två multikoptrar och en fast vinge.

Syftet med detta projekt (UAS-baserat beslutsstödsystem för effektivare styrning av verksamhet på avfallsanläggningar) har varit att visa på möjligheterna med att använda system med obemannade luftfarkoster för att effektivisera den dagliga verksamheten på avfallsanläggningar, för att därmed uppnå en mer kostnadseffektiv styrning. Syftet har också varit att undersöka möjligheter för framtida användningsområden för obemannade luftfarkoster och identifiera utvecklingsbehov.

Vid mätningar utförda i detta projekt har vi testat två typer av flygburna kameror, dels vanlig digital kamera och dels IR-kamera. De applikationer som utvärderats har dels varit framtagande av ortofoto och digitala terrängmodeller (DTM) samt volymbestämning av högar baserat på digitalt foto, och dels utförande av mätning med IR-kamera. Inom projektet har vi även utvecklat ett system för att på ett effektivt sätt hantera den information som samlats in. Inom ramen för projektet har därför en GIS-applikation utvecklats där geografisk informationen tillsammans med metadata och annan information samlas och presenteras på ett effektivt sätt.

Detta utvecklingsarbete har skett i ett samarbete med Tyréns AB. GIS-programmet är webbaserat vilket innebär att det går att köra på en dator eller en vanlig surfplatta ute i fält.  

För att uppnå största möjliga nytta av teknikutvecklingen ser vi ett behov av att parallellt med den tekniska utvecklingen även utveckla system för att hantera all den information som genereras. Genom att utnyttja fördelarna med en GIS-applikation ges ökade möjligheter till kontroll och styrning av verksamheten på en avfallsanläggning. Det är först när datahanteringen integreras med verksamhetens styrning som den verkliga nyttan med användandet av UAS uppstår.

Det faktum att drönare är tillgängliga för allmänheten gör att användandet ökar kraftigt och därmed ökar också antalet olyckstillbud. Den snabba tekniska utvecklingen och det ökande användandet kommer sannolikt att medför att regelverket kommer att skärpas i framtiden.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!