Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kommunikationsstrategi för ökad acceptans för biogödsel

Avsikten och förhoppningen är att kommunikationsstrategin ska användas av alla organisationer och intressenter som arbetar med biogödselfrågan. På det sättet blir kommunikationen mer enhetlig och tydlig.

Strategin har sin grund i tre workshops med biogödselaktörer från flera branscher i hela landet. I en omvärldsanalys har faktorer analyserats som ligger till grund för hur kommunikationen utformas. Styrkor och svagheter har analyserats (SWOT-analys) och målgrupper har identifierats. Målgrupperna är: nationella beslutsfattare, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, länsstyrelser, kommuner, livsmedelsindustri/livsmedelsuppköpare samt lantbrukare. Olika kommunikationsflöden har identifierats och delats upp i avsändare, ambassadörer och mottagare. 

Kommunikationsmål är viktiga styrinstrument för att kunna uppnå det man önskar med sina kommunikationsinsatser. I denna strategi har målen delats in efter de prioriterade målgrupperna. Syftet med kommunikationen är att öka kunskapen om och acceptansen för biogödsel. Målgrupperna ska känna för och förstå värdet med biogödsel. Budskapen är utformade för att uppfylla de olika kommuniktionsmålen.

Att nå fram till sina målgrupper är inte helt enkelt eftersom konkurrensen
med annan information är stor. Frågorna kring biogödsel är dessutom väldigt komplexa och behöver diskuteras. Slutsatsen är därför att en dialog kring frågorna, i form av seminarium eller personliga möten av olika slag, är den mest effektiva vägen att gå. Inför mötena är det viktigt att hitta rätt nyckelpersoner på de olika organisationerna. Även andra kanaler kan vara värdefulla komplement för att sprida budskapen om biogödsel.

Ett av målen i projektet har varit att arbetet skulle mynna ut i ett antal förslag på kommunikationsinsatser att arbeta vidare med. Förslagen som presenteras nedan är insatser som kan bana väg för en långsiktig stabilitet för biogödsel. Det utesluter inte att andra frågor och målgrupper inte också är viktiga. Men dessa insatser har ansetts vara viktiga att arbeta med i ett inledande skede.

Under projektets gång har ett antal frågeställningar dykt upp som projektdeltagarna skulle vilja se utredningar om. Det gäller dels energibalansen för biogödsel och dels hur kadmium mäts. Dessa skulle eventuellt kunna arbetas vidare med i nya projektformer.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se