Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Fastighets- och konsumentnära insamling av farligt avfall från hushållen

Sammanfattning: Nästan hälften av kommunerna tillämpar FNI (fastighetsnära insamling) av FA (farligt avfall) i någon form och mer än hälften av kommunerna har KNI (konsumentnära insamling) av FA. Röda boxar är den vanligaste förvaringslösningen vid FNI från villor. I flerfamiljsfastigheter är förvaring i låsbart utrymme vanligast förekommande.

Andelen kommuner som tillämpar FNI eller KNI av FA har ökat anmärkningsvärt sedan 2009. Alla insamlingssystem som innebär en ökad servicenivå har också ökat, vilket tyder på att serviceaspekten är viktig i kommunerna. Andelen FA som samlas in fastighetsnära eller konsumentnära är dock vanligen liten och antalet hämtningar per år ofta begränsat. 

Röda boxar är den vanligaste förvaringslösningen vid FNI av FA från villor. I flerfamiljsfastigheter är förvaring i låsbart utrymme, ibland med särskilda så kallade FA-skåp eller FA-automater, vanligast förekommande. Andelen kommuner som använder sig av låsbar röd box har ökat sedan 2009 medan insamlingssystem med ej låsbar box har minskat. Den betydande ökningen av förvaring i låsbara kärl eller utrymmen indikerar ett höjt säkerhetstänk bland kommunerna som kan ha sin grund i skärpta lagkrav eller ett ökat värde i det insamlade materialet (främst elavfall).

Insamlingen sker oftast med särskilt utrustade fordon som hämtar FA vid schemalagda turer eller efter budning. Men insamling med ordinarie hämtningsfordon för hushållsavfall eller grovsopor förekommer också. 

Vid intervjuer med kommunerna framkom att det är servicen som är viktigast och att kostnader samt insamlade mängder är mindre viktiga och inte avgörande för om systemet ska kvarstå. Kundnöjdhet följs upp med hjälp av kundenkäter. Systemets kostnader kan vara svårt att ta fram uppgifter om, vilket gör att många kommuner inte har följt upp kostnaderna. Tillgängliga kostnadsuppgifter är svårtolkade varför jämförelser mellan kommuner blir mycket osäkra. Den parameter som har följts upp i minst utsträckning av kommuner med FNI är risker och säkerhet.

Någon särskild teknik för eller system för FNI eller KNI som kan sägas vara föregångare bland kommunernas system har inte kunnat identifieras. För att nå önskat resultat med FNI eller KNI av FA krävs istället enligt kommunernas erfarenheter bland annat en kundvänlig lösning, engagemang och god kommunikation. Vilket grundsystem som finns för insamling av FA är också av stor betydelse för hur den fastighets- eller konsumentnära insamlingen nyttjas och vilken betydelse den kan få i systemet som helhet.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!