Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2016

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Från och med 2015 presenterar vi alla rapporter i en och samma rapportserie. Information om vilken utvecklingssatsning som finansierat rapporten finns på första sidan.

Länkar till rapporter från tidigare år finns till höger på sidan.

Hittar du inte den rapporten du vill ha, använd sökverktyget som finns uppe till höger på sidan. 

2016:01 Trender för avfallsanläggningar med deponi – statistik 2008-2014

2016:02 Uppföljning av tekniker för ökad växtnäringskoncentration i biogödsel

2016:03 Insamling av matavfall i flerbostadshus. Goda exempel från kommuner och allmännyttiga bostadsföretag

2016:04 Kritisk utvärdering av metoder för faroklassificering av avfalls ekotoxiska egenskaper (HP14)

2016:05 Metodjämförelse av dioxinprovtagning SRM-AMESA

2016:05 Method Comparison for Dioxin Sampling SRM-AMESA 

2016:06 Omvärldsbevakning deponering/avfallsanläggningar. Studieresa Tyskland 2014

2016:07 Hållbart kretslopp av små avlopp

2016:08 Uppdatering av Handbok SS-EN 14181, Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem

2016:09 Råd och tips vid utbrott av salmonella på biogasanläggningar. Erfarenheter från en drabbad anläggning

2016:10 Långväga transport av avfallsbränsle – kunskaper och erfarenheter

2016:11 Luftade dammar – optimerat utnyttjande av befintliga resurser för lakvattenbehandling vid deponier

2016:12 Tömning av slamavskiljare – jämförande studie av heltömning, mobil avvattning och deltömning

2016:13 Kapacitetsutredning 2016 – Avfallsförbränning och avfallsmängder till år 2020

2016:14 Luftning av biogödsel för att reducera metanemissionerna

2016:15 Validering av hygieniseringsmetod för torrötning, förstudie

2016:16 Biogas upgrading – Technical Review

2016:17 Handbok metanmätningar. Revidering 2016

2016:18 Rapportering av data från metanmätningar enligt Egenkontroll metanutsläpp – frivilligt åtagande 2007-2015

2016:19 Avfallsförebyggande arbete i kommunala avfallsplaner

2016:20 Avvattning av slam från små avloppsanläggningar – kvalitet och avsättning

2016:21 WRAP:s arbete med förebyggande av avfall

2016:22 ARCFUME för metallurgisk behandling av flygaska från avfallsförbränning

2016:23 Avfallsimport och materialåtervinning

2016:24 Kommunal samverkan inom avfallssektorn – erfarenheter och utvecklingstendenser

2016:25 Korrosion vid lagring av slagg från avfallsförbränning – lagringens påverkan på miljöegenskaper samt möjlighet att återvinna metaller

2016:26 Processintern metananrikning vid samrötningsanläggningar – samtidig reduktion av koldioxid, svavelväte och ammonium vid rötning av matavfall

2016:27 Årsrapport 2015 – Certifierad återvinning, SPCR 120

2016:28 Vad slänger hushållen i soppåsen?

2016:29 Beräkning av avfallshanteringskostnader i svenska kommuner

2016:30 Manual för plockanalys av grovavfall

2016:31 Kartläggning av endotoxin i arbetsmiljön vid kompost- och biogasanläggningar

2016:32 När är aktivt omhändertagande av deponigas inte längre nödvändigt?

2016:33 Hushållsavfall i siffror

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se