Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Uppföljning av tekniker för ökad växtnäringskoncentration i biogödsel

Sammanfattning: Denna studie är en uppdatering av två tidigare rapporter om ökad koncentration av (B2012:01) och nya förbehandlingstekniker (B2014:02) för växtnäring i biogödsel. Målsättningen har varit att kartlägga den senaste utvecklingen av tekniker för att åstadkomma ett högre värde av biogödseln genom ökade halter av näringsämnen. Studien har visat att utvecklingen av dessa tekniker sedan de tidigare rapporterna har varit begränsad. Ingen helt ny teknik har identifierats, dock har flera befintliga tekniker förbättrats eller kompletterats för att komma till rätta med specifika driftproblem och begränsningar, såsom slitage, slurrykvalitet och kapitalkostnader. Dessutom har lösningar från två nya leverantörer identifierats som inte varit med vid tidigare sammanställningar, nämligen en hydraulisk press och en membranprocess.

Det har också framkommit att det inte alltid är förbehandlingstekniken som begränsar halten av näringsämnen i biogödseln. Istället är det ibland rötningstekniken som sätter gränser för den maximala TS-halten i substratet, så att förbehandlingsteknikens potential för höga halter av näringsämnen inte kan utnyttjas fullt ut.

Arbetsgruppen för biologisk återvinning har beslutat om en strategi för marknadsföring av biogödsel (rapport B2014:03). I strategin beskrivs tre områden inom vilka aktiviteter ska genomföras med syfte att nå visionen om att biogödsel ska vara marknadens bästa organiska gödsel- och jordförbättringsmedel. Inom område 3 ”Öka biogödselns värde som gödselmedel” återfinns en aktivitet som syftar till att följa upp eventuell teknikutveckling och/eller nya tekniker för ökad växtnäringskoncentration hos biogödsel.

I de i inledningen nämnda rapporterna gjordes en genomgång av på marknaden tillgängliga tekniker och metoder som kan bidra till strategins tredje område att öka biogödselns värde som gödselmedel. I och med att marknaden utvecklas är denna kunskap färskvara, och en översyn av kunskapsläget behövde göras.

Målsättningen med föreliggande rapport är att ge läsaren en uppdaterad och lättöverskådlig sammanställning den senaste utvecklingen, där en överblick ges av nya produkter och tekniker, nya installationer på anläggningar, resultat från utvärderingar och tester som genomförts. Sammanställning omfattar hammarkvarnar, pulprar, pressar samt övriga tekniker.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.  

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se