Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Uppföljning av tekniker för ökad växtnäringskoncentration i biogödsel

Sammanfattning: Denna studie är en uppdatering av två tidigare rapporter om ökad koncentration av (B2012:01) och nya förbehandlingstekniker (B2014:02) för växtnäring i biogödsel. Målsättningen har varit att kartlägga den senaste utvecklingen av tekniker för att åstadkomma ett högre värde av biogödseln genom ökade halter av näringsämnen. Studien har visat att utvecklingen av dessa tekniker sedan de tidigare rapporterna har varit begränsad. Ingen helt ny teknik har identifierats, dock har flera befintliga tekniker förbättrats eller kompletterats för att komma till rätta med specifika driftproblem och begränsningar, såsom slitage, slurrykvalitet och kapitalkostnader. Dessutom har lösningar från två nya leverantörer identifierats som inte varit med vid tidigare sammanställningar, nämligen en hydraulisk press och en membranprocess.

Det har också framkommit att det inte alltid är förbehandlingstekniken som begränsar halten av näringsämnen i biogödseln. Istället är det ibland rötningstekniken som sätter gränser för den maximala TS-halten i substratet, så att förbehandlingsteknikens potential för höga halter av näringsämnen inte kan utnyttjas fullt ut.

Arbetsgruppen för biologisk återvinning har beslutat om en strategi för marknadsföring av biogödsel (rapport B2014:03). I strategin beskrivs tre områden inom vilka aktiviteter ska genomföras med syfte att nå visionen om att biogödsel ska vara marknadens bästa organiska gödsel- och jordförbättringsmedel. Inom område 3 ”Öka biogödselns värde som gödselmedel” återfinns en aktivitet som syftar till att följa upp eventuell teknikutveckling och/eller nya tekniker för ökad växtnäringskoncentration hos biogödsel.

I de i inledningen nämnda rapporterna gjordes en genomgång av på marknaden tillgängliga tekniker och metoder som kan bidra till strategins tredje område att öka biogödselns värde som gödselmedel. I och med att marknaden utvecklas är denna kunskap färskvara, och en översyn av kunskapsläget behövde göras.

Målsättningen med föreliggande rapport är att ge läsaren en uppdaterad och lättöverskådlig sammanställning den senaste utvecklingen, där en överblick ges av nya produkter och tekniker, nya installationer på anläggningar, resultat från utvärderingar och tester som genomförts. Sammanställning omfattar hammarkvarnar, pulprar, pressar samt övriga tekniker.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.  

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!