Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Uppdatering av Handbok SS-EN 14181, Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem

Sammanfattning: Handboken avser att ge vägledning för det praktiska arbetet med kvalitetssäkring av mätresultaten från automatiska mätsystem för rökgas. För ändamålet finns Europastandarden SS-EN 14181:2014 Utsläpp och utomhusluft – Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem och följdstandarderna SS-EN 13284-2:2004 som avser automatisk stoftmätning och SS-EN ISO 16911-2:2013 som avser automatisk rökgasflödesmätning. Standarderna har emellertid begränsningar och omfattar enbart provtagning och analysinstrument medan lagstiftningen fordrar att mätresultaten som redovisas är kvalitetssäkrade. 

Handboken avser mätning av utsläpp till luft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt över 50 MW (SFS 2013:252) och från anläggningar som förbränner avfall (SFS 2013:253). Handboken behandlar även bestämning av massutsläpp av koldioxid för systemet med handel med utsläppsrätter (ETS). Handboken ger också förslag till hur mätsystem för kväveoxider (NOx) ska kunna uppfylla kraven enligt nämnda förordningar och samtidigt uppfylla kraven i NFS 2004:6. Övrig rapportering av utsläpp till luft behandlas även, såsom den årliga emissionsdeklarationen samt kontroll av efterlevnad av begränsningsvärden i villkor i tillståndsbeslut eller i BAT-slutsatser.

Kalibrering av hela mätsystemet (EMS) utförd enligt handboken omfattar hela kedjan från mätplanet i rökgaskanalen till det redovisade mätresultatet enligt utskriften från miljödatorn. Det är ett förfarande som är harmoniserat med kraven för jämförande mätning för NOx-avgiften. 

Denna handbok är i första hand avsedd för AMS-ansvarig (AA) och de provningslaboratorier (PL) som anlitas för att utföra de parallellmätningar som krävs. 

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms. 

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!