Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Råd och tips vid utbrott av salmonella på biogasanläggningar. Erfarenheter från en drabbad anläggning

Sammanfattning: I februari 2015 råkade Swedish Biogas International AB (SBI) ut för ett salmonellautbrott. I denna rapport samlas SBI:s erfarenheter från arbetet med identifiering, hantering och sanering av smittan. Rapporten innehåller såväl information om salmonella som praktiska råd och tips hur man kan jobba efter det att salmonella misstänkts eller konstaterats på anläggningen eller i utgående biogödsel.

Utifrån den erfarenheten som SBI tyvärr har byggt upp känns det naturligt att summera dessa i en rapport till stöd för andra anläggningar i samma olyckliga situation. Syftet är att ge stöd i hanteringen av ett salmonellautbrott, vägledning om hur myndigheterna ser på sitt ansvar samt ett fördjupningskapitel om salmonella. Det är inte en handbok för att minimera risken, utan för att på bästa sätt arbeta med åtgärder för att förhindra spridning av smitta och sanering.

Handboken innefattar en vägledning för hur man kan agera i samband med att salmonella påvisas i en biogasanläggning. I det här arbetet ingår verifiering av prover, sammansättning av samt kommunikation med allmänhet, anställda och myndigheter. Direkt efter påvisade av salmonella följer en tid med arbete rörande framtagande av handlingsplaner och kommunikationsplaner (myndigheter, internt, andra berörda parter m.fl.), där förslag på dessa ges i vägledningen. Därefter följer arbetet med att begränsa smittan bl.a. genom hantering av den utlevererade produkten (biogödsel), sanera anläggningen samt utföra smittspårning för att om möjligt utreda varifrån smittan kommer, där råd och tips ges i vägledningen.

Anläggningens tillsynsmyndighet, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt har intervjuas för att förtydliga deras roll vid ett salmonellautbrott på en biogasanläggning. Kortfattat kan säga att tillsynsmyndighetens roll är att kontrollera att rutiner för förebyggande arbete finns samt följa upp och ev. ställa krav på biogasbolaget att smittan hanteras på ett erforderligt sätt. 

Jordbruksverkets är central behörig myndighet i frågor som rör animaliska biprodukter. En biogasanläggning som är godkänd i enlighet med den EU-lagstiftning som reglerar animaliska biprodukter ligger under Jordbruksverkets kontrollansvar. Anläggningar som inte kräver godkännande av Jordbruksverket genom att de bara rötar t.ex. vegetabilier eller avloppsslam omfattas inte av lagstiftningen om animaliska biprodukter och ligger inte inom Jordbruksverkets ansvarsområde. De omfattas inte heller av Jordbruksverkets kontrollansvar. 

Statens veterinärmedicinska anstalts roll är en expertmyndighet/riskvärderande myndighet, inte en riskhanterande myndighet och har därmed inte ansvar för hantering när salmonella påvisas i en biogasanläggning.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.  

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se