Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Luftning av biogödsel för att reducera metanemissionerna

Sammanfattning: Resultaten visade att luftning med exponeringstiden 1 h inte gav någon effekt alls på metanproduktionen, medan exponeringstiden 24 h gav en kraftigt minskad metanproduktion jämfört med biogödsel lagrad samma tid innan utrötningsförsöket, men utan luftning (kontroll).

Exponeringstiden 24 h resulterade också i en pH-höjning från 7,9 till 8,7, vilket ger en högre halt ammoniak i biogödseln jämfört med den icke-luftade. Detta innebär en risk för kväveförluster från biogödseln vid lagring och spridning då ammoniak kan förångas och avgå. Samtidigt innebär en ökad ammoniakhalt sannolikt en hämmande effekt på metanbildarna, vilket kan ha varit en bidragande orsak till de minskade metanemissionerna. Efter 30 dagars utrötning (24 h luftning) var metanproduktionen 92 % lägre i den luftade biogödseln jämfört med kontrollen, och efter 50 dagars utrötning var skillnaden 52 %. Luftning med exponeringstiden 24 h resulterade således i önskad effekt, även om effekten avtog med tiden. Den avtagande effekten efter mer än 30 dagar beror troligen på ökad tillväxt eller minskad hämning av de metanbildande mikroorganismerna. Inga tecken på lustgasproduktion kunde identifieras i någon av försöksserierna.

Klimatnyttan är stor med biogasproduktion från avfall då den bildade biometanen anses vara ett klimatneutralt bränsle eftersom kolet i biogasen binds från koldioxid i atmosfären. Metan är dock en mycket kraftig växthusgas i sig själv, och har 34 gånger större effekt på växthuseffekten än koldioxid över en tidshorisont på 100 år (IPCC, 2013). Tidigare mätningar på biogasanläggningar i Sverige har visat att de två vanligaste källorna till metanemissioner vid biogasproduktion är uppgradering av rågas till fordonsgas och lagring av biogödseln (Holmgren M. A. et al., 2015).

Metanemissionerna från biogödseln beror helt enkelt på att denna innehåller samma typ av mikroorganismer som finns i rötkammaren tillsammans med svårnedbrytbart organiskt material. I biogödselbrunnen kan därför nedbrytningen och produktionen av biogas fortsätta, om än med låg produktionstakt jämfört med i rötkammaren. Kända tekniker för att reducera emissionerna från biogödseln är till exempel genom att hålla en lång uppehållstid i rötkammaren och installera gastäta gödselbrunnar, där gasen tas tillvara på ett eller annat sätt. En annan alternativ teknik är kylning av biogödseln innan biogödselbrunnen, vilket kan minska aktiviteten av mikroorganismerna och därmed metanemissionerna. 

I detta projekt var syftet att undersöka om tillförsel av luft till biogödseln, innan den når biogödselbrunnen, kan resultera i minskade metanemissioner. Eftersom metanbildande mikroorganismer är strikta anaerober bör syret i den tillförda luften resultera i hämning av dessa. För att uppfylla syfte och mål med projektet utfördes ett labbförsök i två steg. Först utfördes luftning av biogödseln med en exponeringstid på 1 h respektive 24 h (luftflöde motsvarande 0,5 l O2/l). Därefter startades utrötningsförsök på respektive biogödselfraktion för att fastställa den totala metangaspotentialen med, respektive utan, lufttillförsel.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se