Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Validering av hygieniseringsmetod för torrötning, förstudie

Sammanfattning: Torrötning är en behandlingsteknik som rönt stort intresse i Sverige de senaste åren. En anläggning finns i drift sedan några år och flera är på väg att uppföras. Torrötning betraktas som ett intressant alternativ till traditionell våtrötning. Fördelar med torrötning jämfört med våtrötning är bl.a. att rötkammarvolymen och uppvärmningsbehovet blir mindre, att systemet tål förorenat substrat bättre samt att en stor del av problematiken kopplat till våtrötrester (transporter, rejektvattenbehandling etc.) kan undvikas.

Krav på hygienisering av organiska restprodukter gäller såväl ABP-förordningarna som certifieringsreglerna för biogödsel (SPCR 120). Torrötning kan i normalfallet inte använda sig av extern pastörisering som är ”standardmetoden” vid våtrötning då den metoden bygger på att man har ett pumpbart substrat i en totalomblandad process. ABP-förordningarna medger dock att alternativa metoder används om dessa ger motsvarande hygieniseringseffekt. Prövning av en alternativ metod görs genom en så kallad validering.

Rapporten innehåller inledningsvis en övergripande sammanställning av den lagstiftning och andra krav (ABP-förordningarna, Naturvårdsverkets allmänna råd, certifieringsreglerna SPCR120) som reglerar möjligheterna att använda alternativa hygieniseringsmetoder för torrötning. I enlighet med ABP-förordningarna är det möjligt att validera såväl tid- och temperaturkombination som partikelstorlek.

Jordbruksverket godkänner redan idag följande alternativa hygieniseringsmetoder:

  • För rötning: temperatur 52°C vid minst 10 timmar och 7 dygns uppehållstid samt 12 mm partikelstorlek
  • För kompostering: temperatur 52°C vid minst 13 timmar kontinuerlig tid samt 12 mm partikelstorlek. Det förekommer dock trumkomposteringsanläggningar som inte har krav på partikelstorlek.

Den alternativa hygieniseringsmetod som företrädesvis tillämpas i Europa är termofil rötning, där hygieniseringen sker i huvudprocessen.

En utblick i Europa visar att det finns kunskap och erfarenheter att ”hämta hem” till Sverige. Det har dock varit svårt att få tillgång till detaljerade uppgifter om respektive europeisk torrötningsanläggning som är godkänd enligt ABP-förordningarna med en alternativ hygieniseringsmetod. De europiska leverantörerna är inte helt villiga till att lämna ifrån sig sin kunskap inom området, men sannerligen kommer sådan kunskap att finnas tillgänglig för de verksamhetsutövare som väljer utrustning från leverantörerna. Leverantörerna har samtidigt visat intresse över att, tillsammans med verksamhetsutövare i Sverige, medverka i fortsatt dialog med de svenska myndigheterna.

Denna rapport beskriver också instruktioner för hur godkännande och fullständigt valideringsförfarande kan ske i Sverige. Instruktionerna är av övergripande karaktär och borde göras mer detaljerade i samverkan med Jordbruksverket i samband med att en valideringsprocess ska påbörjas. I det fallet att ett fullständigt valideringsförfarande för en ny alternativ hygieniseringsmetod ska genomföras rekommenderas också att SVA involveras för att verifiera hygieniseringseffekten.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!