Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Biogas upgrading – Technical Review

Sammanfattning: Biogas som produceras genom rötning används ofta för att framställa elektricitet. För att höja värdet av gasen och möjliggöra att använda det för andra applikationer kan det vara fördelaktigt att uppgradera biogasen till biometan genom att separera metanet från koldioxiden och andra eventuella föroreningar. Biometan liknar fossilt metan, naturgas, och kan användas i liknande applikationer, t.ex. för inmatning i naturgasnät eller som fordonsbränsle. Detta görs idag i över 400 biogasuppgraderings-anläggningar runt om i världen.

I den tidigare publicerade litteraturen finns en hel del skrivet om hur man uppgraderar biogas. Det finns dock ett behov av att på ett bra sätt sammanfatta och förmedla denna information till de som äger och driver, alternativt planerar att investera i, denna typ av anläggningar. Vilka drift- och underhållskostnader kan förväntas, vilka avvägningar finns mellan olika teknikval, etc.?

Detta projekt beskriver naturligtvis de vanligaste teknikerna för uppgradering av biogas och jämför dem med varandra med avseende på investerings- och driftkostnad, men också för potentialen att hantera olika föroreningar (H2S, siloxaner, ammoniak, syre och VOC) som kan finnas i biogasen och hur de står sig mot varandra. Reningsmetoder för att ta bort dessa föroreningar samt rening av sidoströmmar från restmetan sinsemellan och hur de påverkar det övergripande teknikvalet diskuteras i rapporten. Detta diskuteras utifrån förbehandling, dvs rening av biogasen och rening av produktgasen eller sidoströmmar. Potentialen att hantera de olika föroreningarna och vad som händer med dessa i uppgraderingsprocessen har utretts i projektet. För att genomföra projektet har en referensgrupp med stora delar av uppgraderingsindustrin representerad satts samman och moderna anläggningar i drift besökts.

Projektet har genomförts som en samverkan mellan Energiforsk AB, som samordnar och utför forskning och utveckling inom energiområdet, och Hulteberg Chemistry & Engineering AB, som är ett bolag inom kemiteknik- och katalysområdet med fokus mot bl.a. biogasuppgradering. 

Förutom biometan kan även andra produkter fås i en biogasuppgradering. Några exempel på användande av koldioxiden i olika tillämpningar nämns. Den senaste tidens ökade marknadsaktivitet för inmatning av uppgraderad biogas i naturgasnätet, men även för användning som fordonsbränsle, har åtföljts av mer arbete inom standardisering både på nationell och internationell nivå. I projektet har överblick av detta ämne och det pågående standardarbetet gjorts.

Projektet kommer att vara till nytta för alla de som ska till att investera i en ny biogasanläggning eller som överväger en förändring av sin befintliga. Resultaten är av allmänt intresse för biogasbranchen, men vänder sig i synnerhet till operatörer och anläggningsägare. 

Rapporten är skriven på engelska, men med en utökad svensk sammanfattning.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!