Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapportering av data från metanmätningar enligt Egenkontroll metanutsläpp – frivilligt åtagande 2007-2015

Sammanfattning: I biogasanläggningar, där det sker biologisk behandling av organiskt material genom anaerob nedbrytning, samt vid uppgradering av biogas till fordonsbränslekvalitet, kan det uppstå utsläpp till luft i olika delar av systemet. Det finns framförallt fyra skäl till varför dessa utsläpp ska minimeras. Dessa är säkerhet, miljö, närmiljö och ekonomi.  Med detta som bakgrund införde Avfall Sverige år 2007 det s.k. Egenkontroll metanutsläpp – Frivilligt åtagande för biogasanläggningar, där anläggningar förbinder sig att systematiskt arbeta med att kartlägga och minska sina utsläpp. En del av det frivilliga åtagandet är att återkommande genomföra emissionsmätningar vid anläggningen för att bestämma dess metanutsläpp och metanförlust.

Mätningar utförs i regel en gång per tre år. Mätningar och beräkningar har nu genomförts vid deltagande anläggningar under tre stycken 3-årsperioder; 2007-2009, 2010-2012 och 2013-2015.

För samrötningsanläggningar och anläggningar för rötning av avloppsslam (produktionsanläggningar för rågas) har mättekniken för bestämmande av metanutsläpp utvecklats under åren. För omgång 3 (2013-2015) finns kompletta resultat där samtliga anläggningars utsläpp från rötrestlager har kunnat uppmätas. De totala metanförlusterna har då bestämts till 2,5 % för slamrötningsanläggningar (avloppsreningsverk) och 1,1 % för samrötningsanläggningar, i medeltal. Tidigare omgångars mätdata är av mycket varierande kvalitet, ibland baseras metanutsläppen från rötrestlager på grova matematiska uppskattningar. Det finns därför ingen anledning att göra några jämförelser mellan resultaten från de olika mätomgångarna.

För uppgraderingsanläggningar bestämdes metanförlusterna under omgång 1 2007-2009 till 2,7 % som medelvärde. Medelvärdet är relativt högt p.g.a. flera anläggningar med höga förluster i restgas och ventilation. Under denna tidsperiod (2007-2009) var det ännu inte heller vanligt med anläggningar med tekniken kemisk skrubber eller anläggningar med RTO-enheter (Regenerativ Termisk Oxidering) för destruktion av metan i restgasen. Medelvärden från omgång 2 och omgång 3 har stabiliserats på en låg nivå (0,99 % respektive 0,90 %). Det något lägre värdet för omgång 3 beror till stor del på en ökad förskjutning mot fler anläggningar med tekniken kemisk skrubber och med RTO-enheter i urvalet.

Systemet med frivilligt åtagande har haft ett stort genomslag i den svenska avfallsbranschen och bidrar till att metanutsläppen minskar från den sektorn. Antalet deltagande produktionsanläggningar har varit 18, 20 och 25 under de genomförda 3-årsperioderna, respektive 20, 28 och 28 deltagande uppgraderingsanläggningar. Dock står fortfarande ett antal aktörer inom avfallsbranschen utanför systemet. Sammantaget är dock kunskapen om metanutsläppen långt större i avfallsbranschen än bland övriga verksamheter i Sverige där produktion och uppgradering av biogas sker. Mätdata från frivilligt åtagande har använts för att bestämma de default-värden som anges i gasbranschens beräkningsverktyg för hållbarhetskriterier för biobränslen.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!