Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Årsrapport 2015 – Certifierad återvinning, SPCR 120

Sammanfattning: År 2015 var 19 anläggningar certifierade enligt SPCR 120. De certifierade anläggningarna producerade totalt 686 GWh energi, varav 646 GWh (94 procent) uppgraderades till fordonsbränsle, och resterande mängd användes till värmeproduktion (3 procent) eller facklades (3 procent). Samtidigt producerades drygt 1,2 miljoner ton certifierad biogödsel som användes inom jordbruket som gödselmedel. I stort sett all biogödsel är flytande med en TS-halt på 4 procent i genomsnitt. Totalt tillfördes jordbruket cirka 3 200 ton växttillgängligt kväve (NH4-N), cirka 600 ton fosfor och cirka 2 300 ton kalium.

Substraten som användes 2015 för produktion av biogödsel och biogas var stallgödsel (28 procent), organiskt avfall från livsmedelsindustrin (26 procent), matavfall (24 procent), slakteriavfall (11 procent), grödor (6 procent) och övrigt (6 procent). Metallhalterna i biogödsel var låga och medelinnehållet av kadmium var 0,3 mg/kg TS, vilket är långt under gränsvärdet som är 1mg/kg TS. Skillnaden mellan åren 2010 – 2015 är liten för samtliga metaller.

På uppdrag av Avfall Sverige, systemägare till certifieringssystemet Certifierad återvinning, har IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram årsrapport för år 2015 inom certifieringssystemet. Årsrapporten är en del av Certifierad återvinnings arbete att kommunicera certifieringssystemets nytta och resultat. I denna årsrapport redovisas resultat från år 2015, med jämförelse mot de fem föregående åren 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014.

Avfall Sverige har tillhandahållit underlag till årsrapporten, genom de data som certifierade anläggningar har inrapporterat till Avfall Sveriges databas (Avfall Web) för produktionsåren 2010-2015. I Avfall Web redovisas data som årsmedelvärde, varför det är variationen i årsmedelvärden som redovisas i årsrapporten. Redovisningen i årsrapporten har gjorts för biogödsel generellt, och inte per anläggning. För mer detaljerad information hänvisas istället till anläggningarnas miljörapporter.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se