Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Beräkning av avfallshanteringskostnader i svenska kommuner

Sammanfattning: Avfallshanteringskostnaderna ligger för de flesta kommunerna i grova drag i intervallet 1 200-2 000 kr per hushåll och år men i något fall är kostnaden högre (upp till 3 500 kr). Generellt är kostnaden per hushåll högre i befolkningsmässigt små kommuner än i stora. I genomsnitt ligger kostnaderna för förpackningar och returpapper i de flesta kommuner mellan 2 500 kr och 7 500 kr per ton. Kostnadsskillnaderna per ton för respektive materialslag är stora eller mycket stora och varierar mellan kommunerna. Små utsorterade mängder av vissa fraktioner bidrar till höga tonkostnader.

Skillnaderna i kostnader per hushåll mellan olika typer av insamlingslösningar är små, med variationer på nivån ±10 procent för flertalet av pilotkommunerna. Vilket system som är billigast respektive dyrast varierar mellan kommunerna. 

De enskilt största kostnaderna är insamlingskostnaderna, utom vid insamling i olikfärgade påsar från både villor och lägenheter där kostnaderna för optisk sortering för flera av pilotkommunerna överstiger insamlingskostnaderna. Andra betydande kostnader är:

  • Kärlkostnader, vid insamling i fyrfackskärl.
  • Påskostnader, vid insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering
  • Kostnader för återvinningsstationer, särskilt för insamlingslösningar utan FNI.

Avfall Sverige har beräknat kostnader för kommunal insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper för olika typer av insamlingslösningar i åtta pilotkommuner. Pilotkommunerna har valts ut för att spegla kommuner med olika förutsättningar. De insamlingslösningar som studerats är:

  • Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl i villa, separata kärl i flerbostadshus
  • Fastighetsnära insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering i villa, separata kärl i flerbostadshus, återvinningsstationer för glasförpackningar från villa
  • Fastighetsnära insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering i både villa och lägenhet, återvinningsstationer för glasförpackningar
  • Traditionell insamling av matavfall och restavfall i separata kärl för både villa och lägenhet, återvinningsstationer för förpackningar och returpapper

Kostnaderna har beräknats baserat på branschnyckeltal, statistik från Avfall Web, exempel från kommuner, uppgifter från leverantörer och erfarenhetsbaserade bedömningar.

Syftet med beräkningarna är att få en tydligare bild av vilka ekonomiska konsekvenser ersättning per ton av respektive materialslag får för olika typer av kommuner samt att få en bättre bild generellt av kommunens kostnader förknippade med insamling av förpackningar och returpapper. De kostnader som presenteras i denna rapport bygger på en delvis generaliserad beräkningsmodell. Inför val av systemlösning i en kommun bör därför beräkningar göras utifrån förhållanden som är specifika för den enskilda kommunen.

Sammanfattningsvis bör även andra aspekter än ekonomi tillmätas stor vikt vid val av insamlingslösning, till exempel kvalitet och mängd av utsorterade fraktioner, miljö, användarperspektiv inklusive hushållens arbetsinsats samt systemens tekniska begränsningar.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se