Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Manual för plockanalys av grovavfall

Sammanfattning: Plockanalys av grovavfall skiljer sig från plockanalys av kärl- och säckavfall, bland annat för att det krävs större provmängder samt ett annat sätt att sortera avfallet. En viktig skillnad är att grovavfallet i huvudsak kommer från två helt skilda insamlingssystem, antingen från en återvinningscentral eller från fastighetsnära insamling (FNI). Manualen ger instruktioner för genomförandet av en plockanalys samt ger rekommendationer beträffande arbetsmiljö och skyddsutrustning.

Denna manual föreslår en metod för plockanalys av grovavfall som bygger på praktiska erfarenheter och litteraturstudier. Manualen följer samma rubriksättning som Avfall Sveriges Manual för plockanalys av hushållsavfall i kärl- och säckavfall (Rapport U2013:11).

Upplägget för denna manual följer i princip samma struktur som manualen för kärl- och säckavfall undantaget vissa avsteg då inte alla delar har varit tillämpbara eller bedömts vara nödvändiga för denna manual. Ett särskilt avsnitt har skapats för analys av grovavfall som samlats in via fastighetsnära insamling. Vissa moment har, i förhållande till manualen för kärl- och säckavfall, förtydligats och strukturen har setts över i syfte att manualen lättare ska kunna följas steg för steg vid praktisk tillämpning.

Rutor med nyckelrekommendationer understryker särskilt viktiga moment. Dessa har lyfts fram och motiverats på ett tydligt sätt, baserat på erfarenheter från plockanalyser som genomförts på senare tid. Till rapporten bifogas detaljerade sorteringsanvisningar, exempel och mallar för bland annat sorteringsprotokoll samt förslag till krav och mervärden vid upphandling av utförare.

Sedan rapporten U2013:11 publicerats har Avfall Sverige beslutat att begreppet kärl- och säckavfall ska bytas ut mot mat- och restavfall. Denna förändring är införd i föreliggande manual.

Metoden innehåller sex steg:

  1. Planering
  2. Förstudie 
  3. Provinsamling
  4. Provneddelning
  5. Sortering
  6. Utvärdering

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!