Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar

Sammanfattning: Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett reviderat underlag för kommunala avfallsföreskrifter som är en del av renhållningsordningen. Underlaget ersätter Avfall Sveriges tidigare rapport 2007:07 och SKL:s cirkulär nummer 07:20 ”Mall för renhållningsordning Föreskrifter för avfallshantering”.

Underlaget innehåller tre delar:

1. ett förslag till avfallsföreskrifter

2. ett förslag till anvisningar om sortering och lämning av avfall m.m. i kommunen (bilaga 1).

3. ett förslag till anvisningar om hämtning av avfall i kommunen (bilaga 2)

Anvisningarna är en del av föreskrifterna och ska antas av kommunfullmäktige. De kan ligga till grund för information till hushållen, tillsammans med andra uppgifter som härrör från den avfallsansvariga nämnden.

4. en kommentar till förslagen

Underlaget är framtaget med den utgångspunkten att det ska anpassas lokalt till den enskilda kommunens förutsättningar och befintliga system. I vissa fall anges in- formation inom hakparenteser [x] och är avsikten att kommunen ska byta x mot det värde, t.ex. antal meter, som valts.

All information från kommunen till hushållen behöver inte framgå av avfallsföreskrifterna utan mer praktisk information kan tillhandahållas hushållen separat.

Underlaget är framtaget med utgångspunkten att det ska anpassas lokalt till den enskilda kommunens förutsättningar och befintliga system. Underlaget måste av naturliga skäl hålla sig på en generell nivå och kan inte ta hänsyn till tekniska förutsättningar och val som varierar i stor utsträckning mellan kommuner.

Underlaget har uppdaterats med ändringar i miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2011:927) och producentansvarsförordningarna som skett fram till 2016-12-01. Förutom dessa anpassningar har ändringarna i stor utsträckning varit påkallade av ändrad verksamhet, till exempel ökad separat insamling av matavfall, problem som uppmärksammats i avfallshanteringsverksamheten och ökat fokus på små avloppsanläggningar.

Underlaget har anpassats till nya begrepp inom till exempel WEEE-direktivet och regleringen för animaliska biprodukter. Den 2 augusti 2016 trädde ett nytt 15 kap. miljöbalken i kraft, SFS 716:782. Förarbeten finns i prop. 2015/16:166 avfallshierarkin. Kapitlet innehåller en del nyheter som beskrivs i inledningen till underlaget. Många av bestämmelserna har ändrats redaktionellt och språkligt. Dessutom har en majoritet av bestämmelserna fått nya paragrafnummer.

Förutom nya definitioner har kraven gällande anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning förtydligats. Detsamma gäller beträffande anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall.

Den centrala regleringen när det gäller borttransport av hushållsavfall – fastighetsgränsen, överenskommen plats eller anvisad plats – har förtydligats. Det centrala avsnittet om undantag förtydligas genom en tydligare uppdelning i anmälnings- respektive ansökningsärenden. Det föreslås även att det uttryckligen anges var inom kommunen frågor om anvisning av plats ska handläggas.

Kommentarerna har utvecklats i fråga om vad som avses med myndighetsutövning och den grundläggande skillnaden mellan vilka frågor som kan hanteras av kommunalt bolag respektive vilka som behöver hanteras av ansvarig nämnd.

Underlaget har remitterats till bland annat referensgrupp i Avfall Sverige och till ett nätverk av miljö- och renhållningschefer inom SKL för synpunkter under våren 2016.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!