Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Benchmarking för effektivare biogasproduktion

Sammanfattning: Projektet visar att benchmarking är en bra metod för att identifiera förbättringsmöjligheter hos enskilda anläggningar. Benchmarkingsmetodiken kan även bidra till att öka kunskapen om fördelar och nackdelar med olika tekniker och arbetssätt, men för det behövs ett större underlag i form av fler antal anläggningar. Det i sin tur kräver samsyn och förankring i branschen avseende definitioner och tillvägagångssätt, något som man i projektet bara delvis lyckades få till. Denna rapport kan utgöra ett beprövat underlag till en sådan process.

I detta projekt har benchmarking använts som metod för att identifiera förbättringsmöjligheter på befintliga anläggningar i biogasens produktionskedja. Utifrån en gemensamt framtagen avgränsning av de funktioner som ingår i kedjan har data insamlats från anläggningarna för jämförelser av definierade nyckeltal. Resultaten avslöjar stor potential i outnyttjad kapacitet, minskade kvalitetsförluster i produktionen och effektivare underhåll.

Lågt utnyttjande av den installerade kapaciteten utgör den största förbättringspotentialen och härleds huvudsakligen till osäkerheter och bristande förutsättningar på gasmarknaden. Rejektet i förbehandlingen utgör också en väsentlig del av förlusterna genom att det upptar kapacitet och resurser i samma utsträckning som acceptet och genom att dess innehåll av rötbart material går förlorat.

Anläggningarna uppvisar relativt hög tillgänglighet vilket är positivt, men underhållet är omfattande och i stor utsträckning baserat på avhjälpande aktiviteter. Jämförelser av underhållskostnaderna avslöjar en tydlig förbättringspotential, framförallt i förbehandlingen. De härleds till undermålig utrustning, kvalitetsbrister i substrat och bristande underhållsstrategier som t.ex. otillräckligt förebyggande underhåll och grundorsaksanalys. För att komma tillrätta med brister i tekniken behövs ökad samverkan med teknikleverantörer t.ex. inom grundorsaksanalyser och ett större ansvar från leverantörerna att utveckla en driftsäker produktion. Projektet belyser förbättringspotential i uppföljningen på anläggningarna. Mätning av t.ex. driftstörningar, underhållsinsatser och andra grundläggande underhållsparametrar är ofta bristfällig. Sådana åtgärder tillsammans med ökad kompetens inom driftsäkerhet, underhållsekonomi och produktionsuppföljning bidrar till att effektivisera underhållet på anläggningarna.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms.

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Borlänge Energi söker anläggningsingenjör miljö till Fågelmyra avfallsanläggning.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!