Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Branschgemensam överenskommelse för kvalitetssäkring av avfallsbränsle

Sammanfattning: Projektets huvudsakliga resultat är den branschgemensamma överenskommelse som successivt arbetades fram i projektet. Genom ett remissförfarande i referensgruppen förankrades överenskommelsen med företrädare för både avfallsförbränningar och privata leverantörer av avfallsbränsle. Överenskommelsen (som utgör en bilaga till denna rapport) omfattar ett antal åtaganden som åläggs avfallsförbränningsanläggningarna.

Indirekt påverkas även privata leverantörer och kommuner som upphandlar/tilldelar behandling av avfallsbränsle. Inom projektet studerades också förutsättningarna för hur åtagandena i den branschgemensamma överenskommelsen kan införlivas i ett certifieringssystem.

Sedan lång tid tillbaka har svenska avfallsförbränningsanläggningar tillämpat kvalitetskrav avseende avfall som tas emot för förbränning för att förebygga förekomsten av farligt avfall och avfall som är olämpligt att förbränna.

Varje anläggning har sina egna mottagningsanvisningar som också säkerställer att avfallet bland annat har ett visst energivärde. Dessa anvisningar utgör ett viktigt dokument vid tecknande av avtal med kunder som köper behandling av avfall genom förbränning. Uppföljning av att anvisningarna uppfylls görs vanligen genom olika typer av kontroll under tiden avtalet löper. Vanligast är okulär kontroll i samband med mottagningsförfarandet. Dessa kompletteras med mindre frekventa - men mer grundliga - plockningar av inkommande leveranser. 

I syfte att skapa mer enhetliga krav för förfaranden för mottagning av avfallsbränsle har företrädare för avfallsförbränningsanläggningarna uttryckt ett behov av att enas om en branschgemensam överenskommelse för kvalitetssäkring. Överenskommelsen bör tillämpas både på inhemskt och importerat avfall.

Inom projektet genomfördes ett antal aktiviteter för att skapa ett väl underbyggt underlag som överenskommelsen sedan baserades på. Inledningsvis utfördes en enkätstudie som riktades till tre intressentgrupper: avfallsförbränningsanläggningar, privata leverantörer av avfallsbränsle och kommuner som upphandlar/tilldelar behandling av avfallsbränsle. Enkäterna följdes upp av telefonintervjuer för att få mer kvalitativa frågor besvarade.

Genom kontakter med internationella branschföreträdare erhölls information om hur kvalitetsarbetet fungerar i andra länder och vilket utvecklingsarbete som bedrivs. Med detta bakgrundsunderlag som grund genomfördes en workshop med deltagare från referensgruppen samt representanter för ett antal ytterligare avfallsförbränningsanläggningar och privata leverantörer av avfallsbränsle.

För att implementera överenskommelsen så att den kommer till tillämpning i branschen behöver ytterligare ett antal frågor besvaras enligt följande:

• eventuell anpassningsperiod inför ikraftträdande,

• hur överenskommelsen förmedlas till resten av branschen,

• hur åtagandena följs upp, vem som bedömer om de uppfylls samt hur eventuella brister åtgärdas,

• hur överenskommelsen uppdateras framöver i takt med att omvärldskraven förändras.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar måste beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms. 

 

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!