Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Användning och modifiering av metallseparerat slaggrus – potential och matchning, AMOD

Sammanfattning: Avskiljning av metaller innebär en bearbetning av bottenaskan bland annat med uppdelning i flera kornstorleksfraktioner. Detta ger förutsättningar för att generera slaggrus med delvis skilda egenskaper, där härdning kan ske separat eller blandat för de skilda fraktionerna. Detta kan i sin tur skapa skilda typer av slaggrus. Slaggrus är ännu ett relativt nytt och okänt material i väg- och anläggningssammanhang. Här finns behov av vidare studier och ett breddat engagemang där fler aktörer kring resurseffektivitet finns med – från övergripande resursstrategier till enskilda användare och allmänhet. Utgångspunkten bör vara i olika användningsområden och där användarnas behov matchas mot slaggrusets egenskaper.

Projektets syfte har varit att beskriva potentialen för behandlad bottenaska (slaggrus) för användning som väg- och anläggningsmaterial, med och utan modifiering, och hur denna potential påverkas av ökad metallavskiljning. Slaggrus från SYSAV i Malmö studerades och jämfördes med krav för tänkbara användningsområden. Fokus har legat på användning utanför deponiområden.

Slutsatserna sammanfattas i följande punkter:

• Inget tyder på att metallavskiljning påverkar de tekniska egenskaperna på ett tydligt negativt sätt. Det har funnits en misstanke att metallutsortering försämrat möjligheterna som väg- och anläggningsmaterial - vi har inte kunnat se detta.

• Slaggruset kan med hänsyn till de tekniska egenskaperna användas inom flera användningsområden i väg- och anläggningsbyggande.

• Det samlade/odelade materialet har flest tillämpningar – uppdelning i fraktioner missgynnar användningen i väg- och anläggningsbyggande.

• Finfraktionen, 0–2 mm, har få tillämpningar inom väg- och anläggningsbyggande.

• Det behövs platsspecifika bedömningar av föroreningsrisken vid anmälan eller tillståndsansökan.

• Miljökraven innebär att slaggruset behöver kunna återtas efter användning.

• Det saknas en värdering av potentialen att utveckla nya konstruktioner (t.ex. nya kombinationer av materiallager) där slaggrusets egenskaper kan matchas mot funktionskrav.

• En metod för matchning gentemot krav kan innehålla fyra generella steg:

1. Regelverk (med specifika materialkrav), 

2. Materialkarakterisering,

3. Potentiella användningsområden, 

4. Behov av materialmodifieringar.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar kan beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!