Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Förprojekt inför systemstudie avseende mekanisk sortering och källsortering

Sammanfattning: Pågående utveckling och flera kvalitetsdrivande arbeten bedöms öka både kvantitet och kvalitet på material som sorteras vid så kallade MRF-anläggningar (Material Recovery Facility). Det är en förutsättning för att en hög materialåtervinning ska kunna uppnås.

Målsättningen är att den högvärdiga materialåtervinningen från hushållen ska öka. Dessutom finns nu ett förslag att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar flyttas från producenterna till kommunerna. Denna kombination gör det högaktuellt att utvärdera befintliga och alternativa insamlingslösningar. En bedömning behöver göras om mekaniska sorteringslösningar, med avseende på blandade avfallsfraktioner, skulle kunna komplettera eller vara en alternativ metod för vissa avfallsströmmar exempelvis från flerbostadshusområden. Bedömningen underlättas om jämförelsen görs utifrån ett systemperspektiv som omfattar hela hanteringskedjan från insamlingsledet till materialåtervinning i nya produkter. En sådan systemanalys skulle därmed kunna utgöra ett strategiskt vägledande underlag för utformning av framtida insamlingslösningar av materialresurser.

Inledningsvis utfördes en kartläggning där avsikten var att följa avfallet från insamling, via sortering i storskaliga europeiska sorteringsanläggningar (Material Sorting Facility [MSF]), till materialåtervinning. Förutsättningar, indatabehov och metodik, samt projektplan, för en systemstudie presenteras i rapporten liksom fyra alternativa system att studera vidare. I alternativen kombineras mekanisk utsortering av förpackningsmaterial från antingen restavfall (Material Recovery Facility/Municipal Solid Waste [MRF/MSW]) eller en blandad utsorterad förpackningsfraktion (Material Recovery Facility/Material Sorting Facility [MRF/MSF]) av papper-, plast- och metallförpackningar (LWF [Light Weight Fraction]) med separat insamling av tidningar och glas. De föreslagna alternativen är:

MRF/MSW kompletterar dagens källsortering (förbehandling till energiåtervinning)

MRF/MSF av LWF (behållare, eventuellt med påse, med blandade återvinningsmaterial), källsortering av tidningar och glas kompletterar

MRF/MSF av LWF (i påse med blandade material) via optisk sortering, källsortering av tidningar och glas kompletterar

MRF/MSW av restavfall, källsortering av tidningar och glas kompletterar

En utvärdering av tillgången på data för att kunna utföra den avsedda systemstudien presenteras i tabellform och det kan konstateras att marknaden för återvunnet material är komplex och att det råder svårigheter att följa materialet, få kontakt och därmed tillgång på data.

För att säkerställa datatillgången bör ett framtida projekt utföras i samverkan med exempelvis teknikleverantörer eller anläggningsägare där gemensamma frågeställningar utgör grunden.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar kan beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!