Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Mall för upphandling av avfallshämtning

Sammanfattning: Att handla upp entreprenör för insamling av avfallshämtning kan vara komplicerat. För att vägleda kommunerna i detta arbete har det därför sedan länge funnits en mall att använda. Den första mallen togs fram av dåvarande Svenska Kommunförbundet. Mallen har sedan återkommande reviderats i takt med att förutsättningarna ändrats, till exempel då ny lagstiftning på upphandlingsområdet har trätt i kraft.

Arbetet med revidering av mallen 2016-2017 har letts av en styrgrupp bestående av Jenny Westin, Avfall Sverige och Ingemar Resare, Sveriges Åkeriföretag. Dessa är även kontaktpersoner för mallen. Sveriges Kommuner och Landsting har stått för den juridiska granskningen av mallen.

Texterna har tagits fram av Tyréns. En referensgrupp med representanter för beställare, entreprenörer och andra initierade i branschen har deltagit vid två referensgruppsmöten. Referensgruppen har haft möjligheter att komma med synpunkter under arbetets gång. Även andra organisationer har erbjudits möjlighet att yttra sig om upprättat förslag till reviderad mall.

Denna upplaga av mallen är en uppdatering av 2016 års mall. Under revideringen har ett stort fokus lagts på att se över kraven i mallen. Krav som har bedömts vara alltför detaljerade eller svåra att följa upp har tagits bort. Entreprenaduppföljning har varit ett annat prioriterat område och en ny bilaga har skapats för att underlätta uppföljningen av entreprenaden.

Mallen har anpassats för att lättare kunna användas vid elektronisk upphandling. Det innebär att texten i kap 2 och 3 i mallen är ändrad så att det går att använda som underlag när man lägger in det i ett digitalt verktyg. Eftersom det finns flera verktyg har anpassning inte gjorts exakt efter något av dem.

Mallen har anpassats till den nya upphandlingslagstiftningen, lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) som trädde i kraft den 1 januari 2017. Lagen genomför 2014 års upphandlingsdirektiv, direktiv 2014/24/EU, i svensk rätt. Bland nyheterna kan nämnas ändring av några viktiga begrepp. Förfrågningsunderlag ersätts i LOU av begreppet upphandlingsdokument. Begreppet anbudsinfordran införs i LOU och utgör en samlad beskrivning för de sätt på vilka upphandlingar kan offentliggöras. Tidsfristerna för att komma in med anbudsansökningar och anbud har förkortats. Vidare ska beställaren alltid, när det finns förutsättningar att dela upp ett kontrakt, överväga om det är lämpligt att göra det och i förekommande fall motivera varför en sådan uppdelning inte sker. Tilldelningsgrunderna har definierats om; kontrakt ska alltid tilldelas den leverantör vars anbud är det ekonomisk mest fördelaktiga för myndigheten. Tilldelningsgrunden är i sin tur uppdelad i tre olika grunder: bästa förhållande mellan pris och kvalitet, kostnad och pris. Läs mer om bestämmelserna i LOU i Avfall Sveriges Guide #17 Vägledning till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar kan beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!