Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Vart går det farliga avfallet?

En sammanställning om behandling av svenskt farligt avfall i Sverige och Europa

Sammanfattning: I dagsläget finns det behov av ökad kunskap om hur farligt avfall slutbehandlas samt vad det finns för återvinningsalternativ både i Sverige och på den europeiska marknaden. Den senaste kartläggningen av behandling av svenskt farligt avfall gjordes av Avfall Sverige år 2005, och gav en bild av den svenska behandlingskapaciteten. Sedan dess har det vuxit fram en tydligare avfallsmarknad i Europa och export av svenskt farligt avfall till europeiska länder har ökat.

Syftet med uppdraget har varit att ge en uppdaterad bild av hur svenskt farligt avfall slutbehandlas idag, både i Sverige och utomlands, vilka behandlingstekniker som finns för materialåtervinning, och vilka aktörer som bedriver återvinning av farligt avfall. I förlängningen är syftet att möjliggöra en förbättrad avfallshantering högre upp i avfallstrappan.

Sammanlagt genererades ca 2,6 miljoner ton farligt avfall i Sverige under 2014, och utgjorde drygt 9 procent av totalt uppkomna mängder (här exkluderas gruvavfall). Avfallet uppkom främst från byggverksamheter, hushållssektorn, tjänsteproducenter, energiförsörjning, metallproducenter och tillverkare av kemikalie-, läkemedels- och plastprodukter. Av detta slutbehandlades ca 1,1 miljoner ton farligt avfall under samma år. Notera att i slutbehandlingen inkluderas importerat farligt avfall, men inte avfall som skickas på export.

Totalt skickades det cirka 643 000 ton farligt avfall till deponier eller till ersättning av konstruktionsmaterial. Knappt 195 000 ton gick till materialåtervinning och drygt 255 000 ton till energiåtervinning eller destruktion.

Under 2014 exporterades det ca 328 000 ton till Europa, vilket utgör knappt 13 procent av totalt uppkomna mängder farligt avfall i Sverige. 

De största avfallsslagen som exporterades, drygt 180 000 ton, utgjordes av rökgasreningsrester och slagg från avfallsförbränning. Dessa fraktioner ingår dock inte i denna studie, tillsammans med el- och elektronikavfall, tryckimpregnerat trä, asbest, förorenade jordmassor och uttjänta fordon. Anledningen är att det redan finns god kunskap om hur dessa avfallsslag hanteras och vilka behandlingsalternativ som finns. I fortsättningen exkluderas därför fraktionerna i analysen.

Av de resterande avfallsslagen som projektet riktar sig mot, utgör oljehaltigt vatten och oljehaltigt avfall de största fraktionerna som skickas på export, följt av avfall från bygg och rivning och färgavfall. En betydande del av det exporterade avfallet går till någon form av materialåtervinning eller bränsleproduktion. Endast 11 procent går till energiåtervinning, ca 14 procent till deponi och 7 procent till bortskaffning. De största mottagarländerna är Danmark, Tyskland, Norge och Finland.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar kan beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!