Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Beslutsunderlag för införande av nya insamlingssystem. Kartläggning och analys

Sammanfattning: Kartläggningen visar en stor diversitet bland de underlag som kommuner tagit fram inför beslut om FNI. Inför ett beslut är det en del kommuner som väljer att göra en omfattande utredning av olika insamlingssystem och konsekvenserna av ett systembyte, men det är inte heller ovanligt att kommuner väljer att ta fram enklare typer av underlag. Dessa enklare underlag är inte på samma sätt djuplodande utan är ofta av mer översiktlig karaktär där systemen och aspekterna beskrivs snarare än analyseras. Ungefär hälften av underlagen är av enklare karaktär med översiktliga beskrivningar eller jämförelser mellan olika insamlingssystem och hälften är av mer omfattande karaktär.

Under senare år har antalet kommuner som inför och utreder fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper (FNI) ökat och det har funnits ett behov av att se över på vilka grunder dessa kommuner fattar beslut. En kartläggning av kommuners beslutsunderlag har genomförts där val av insamlingssystem, beaktade aspekter och anledning till valt insamlingssystem har undersökts. En lista på exempel på underlag har även tagits fram i syfte att inspirera och bidra till erfarenhetsutbyte.

Enligt kartläggningen har 57 kommuner infört eller beslutat om att införa FNI och 20 har fattat ett inriktningsbeslut om att göra det samma. Ytterligare 25 kommuner har eller håller på att utreda FNI. Totalt har 35 underlag granskats, både från kommuner som har infört och från de som inte har infört FNI.

Kartläggningen har även visat att många kommuner redan innan utredningen genomförs i praktiken har beslutat vilket insamlingssystem som de vill införa, vilket avspeglas i beslutsunderlagen. Det är också tydligt att inte alla aspekter är lika viktiga för alla kommuner då flera underlag fokuserar enbart på en eller ett par aspekter, t.ex. ekonomi, insamlingsresultat eller användarperspektiv.

De mer genomarbetade underlagen jämför olika insamlingssystem ur flera perspektiv och gör en samlad bedömning över vilket system som är bäst för den enskilda kommunen. De innehåller också en genomarbetad ekonomisk kalkyl som gör en realistisk bedömning av kostnaderna för ett nytt insamlingssystem.

Anledningen som kommuner ger till varför de valde det insamlingssystem som de gjorde varierar naturligtvis. Dock kan generellt sägas att de kommuner som valt fyrfackssystemet ofta har angett goda insamlingsresultat, bra service till användarna och långsiktigt god ekonomi som motiv till vald systemlösning. De som valt optisk sortering i flera fraktioner eller valt att i ett inledande skede bara införa matavfallsinsamling i färgade påsar, har angett enkelheten att införa, ekonomi och vägarnas bärighet som anledningar till valt system.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar kan beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se