Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rätt sak till rätt behandling

Materialåtervinning, avfallsförbränning och detoxifiering av samhället

Sammanfattning: I rapporten behandlas sex olika utvalda ämnen/ämnesgrupper, produkter/produktgrupper. Flödet av produkterna i samhället beskrivs samt vad som händer med produkterna och slutligen ämnet i avfallsledet. Ämnena/produkterna är: freoner (CFC, HCFC och HFC), ftalater (DINP), högfluorerade ämnen (fluorerade polymerer), kortkedjiga klorparaffiner (kommersiell SCCP), organofosfater (TPP) samt zink (zinkoxid).

Mål om ökad materialåtervinning är en utmaning för mål om giftfria kretslopp. Det är avfallets farliga egenskaper som ligger till grund för hur avfallet ska hanteras. En sådan bedömning kan göras enligt EU förordning 1357/2014, och då tittar man på hela avfallets sammansättning totalt och inte enbart på ett enskilt ämne. Denna rapport har dock utgått ifrån enskilda ämnen, och vad som händer med ämnet i en vald produkt, beroende på hur avfallet behandlas i avfalls- eller återvinningsled. Då vi ger rekommendationer för hur produkten bör behandlas så baseras det endast på det för denna studie utvalda ämnet. Det kan alltså finnas andra ämnen i det specifika avfallet/ produkten som kan förorda andra rekommendationer, men detta ligger utanför omfattningen på detta projekt.

Med särskilt farliga ämnen avses i Reach de ämnen vars egenskaper är så farliga att användningen bör fasas ut. Det är ämnen som är cancerframkallande, reproduktionsstörande eller mutagena (CMR 1A/ 1B) samt ämnen som är persistenta, bioackumulerande och toxiska eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande (PBT eller vPvB). Enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska även ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande betraktas som särskilt farliga. Kvicksilver, kadmium och bly räknas också som särskilt farliga ämnen. Viktigt att tänka på är att om ett återvunnet material används i nya varor så måste varan uppfylla gällande kemikalielagstiftning, alltså produktspecifik lagstiftning.

Projektet kan bidra till att ”rätt sak hamnar på rätt plats”, genom att öka kunskapsunderlaget kring kemikalier i varor och vad som händer med kemikalierna vid materialåtervinning respektive energiåtervinning.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar kan beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!