Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Dioxin och avfallsförbränning

Sammanfattning: Temperatur, omblandning, förbränningseffektivitet och uppehållstid är de viktigaste parametrarna för att upprätthålla en god förbränning. Samma parametrar påverkar i hög grad också dioxinbildningen. Det finns en god korrelation mellan dioxinbildning och dålig förbränningseffektivitet om man mäter momentanvärdet. Vidare sker mätning av dioxiner efter rökgasreningen, som då har påverkats av minneseffekter och reningsprocesser.

Temperaturintervallet mellan 500°C och 200°C är ett mycket kritiskt temperaturintervall. Vid den högre temperaturen dominerar destruktion medan vid de lägre är det bildningen som dominerar. Betingelserna är mycket anläggningsspecifika och varierar mellan anläggningarna. Andra parametrar som påverkar bildningen är syrgashalten, oförbränt kol på partiklarna, kopparkatalysator och klorhalt. Här har vi en kunskapslucka då klorets betydelse skiljer sig markant mellan olika vetenskapsartiklar.

Destruktion av dioxiner sker bäst vid 500 °C och uppåt. Om termisk nedbrytning av dioxiner skall ske så måste gaserna snabbt kylas i efterhand så inte bildningen tar över. En annan metod är att destruera dioxinerna med en katalysator. Destruktionen kan då ske vid lägre temperaturer och även de prekursorer som kan bilda dioxiner i efterhand förstörs, varför avsvalningen kan ske långsammare.

Då moratoriet upphävdes 1986 visade det sig att ett syraneutraliserande steg följt av ett partikelfilter som arbetade under 200°C erhöll resultat som uppfyllde de nya stränga utsläppskraven. De viktigaste faktorerna var att partiklarna innehöll en god absorbent till exempel aktivt kol och att man filtrerade bort partiklarna vid en temperatur som inte desorberade dioxinerna. Idag används koladsorbenter vid låga temperaturer med mycket gott resultat till exempel ADIOX. Även katalytiska system har visa sig vara mycket effektiva.

Det viktigaste vid mätning av dioxiner är att man fångar in en representativ del av rökgasen. Det betyder att man måste vara noga med att mäta flödet i rökgaserna. Om provtagning sker vid högre temperaturer än 200 °C måste gaserna snabbkylas för att förhindra bildning i rökgaserna. Ett annat problem är aerosoler. Alla provtagare måste vara utrustade med ett aerosolfilter.

Dioxinläget i Sverige är inte kartlagt efter 2004. Vad som skett i Sverige de senaste åren är oklart. Generellt har nivåerna i svenska aktiviteter minskat, men bakgrundsvärdena har inte minskat på samma sätt. Vårt stora problem är att Östersjön är så kontaminerad med dioxiner att det inte är rekommenderbart att äta Östersjöfisk mer än en gång i månaden för vissa grupper.

Avfallsförbränning har före 1986 varit en av de största källorna till luftutsläpp. Men i samband med att man konstruerat bättre reningsanläggningar och framför allt optimerat förbränningen är denna källa en av de mindre idag. Idag dominerar långväga transporter och små punktutsläpp som eldning i hushållen, ”back yard burning” och transportsystemen med båtar och äldre lastbilar. Även tvåtaktsmotorer kan vara en källa till dioxiner.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar kan beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!