Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016

Sammanfattning: Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. De entreprenörer som verkar i flest kommuner är Suez följt av Ragn-Sells, Reno Norden och Ohlssons. Tillsammans har dessa två tredjedelar av kommunerna med entreprenör.

Reno Norden är däremot största entreprenör sett till antalet invånare. De hämtar mat- och restavfall hos motsvarande 21 procent av befolkningen som har entreprenör. Suez och Ragn-Sells ligger inte långt efter. Renova, Nordisk Återvinning och Liselott Lööf är stora entreprenörer när man räknar med antal invånare de hämtar avfall hos.

Insamlingen av hushållsavfallet sker antingen i egen regi eller genom att anlita en extern utförare, så kallad entreprenör. Entreprenörerna är främst privata aktörer, men det förekommer även offentliga. I vissa kommuner förekommer en kombination av insamling i egen regi och entreprenör.

Drygt 7 av 10 kommuner anlitar entreprenör för insamlingen av mat- och restavfall. Övriga kommuner utför insamlingen i egen regi. Medianvärdet i kommuner med insamlingen i egen regi är 30 000 invånare, vilket är dubbelt så stort som medianvärdet för kommuner med entreprenör (15 000 invånare).

Avfallsavgiften i villa är i genomsnitt 2 127 kr inkl. moms per hushåll och år i kommuner med egen regi och 2 082 kr inkl. moms i kommuner med insamlingen på entreprenad. Det är således ingen större skillnad i avgiftsnivå mellan dessa utförarformer.

2007 var minst 66 entreprenörer verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall. Nästan tre fjärdedelar verkade i enbart en kommun. 2016 var det hälften som verkade i enbart en kommun.

Kommunen är också ansvarig för att slam från enskilda avloppsanläggningar samlas in och tas om hand. Ungefär 9 av 10 kommuner anlitar entreprenör för tömning av slam.

Det är för närvarande minst 60 entreprenörer verksamma på den svenska slamtömningsmarknaden. De entreprenörer som verkar i flest kommuner är Suez, Ragn-Sells, Ohlssons och PR-Slamsugning. Tillsammans verkar dessa i 40 procent av kommunerna med entreprenör. Så det är inte lika stor dominans av några stora som inom mat- och restavfallshämtning. De flesta entreprenörerna, 28 stycken verkar enbart i en kommun och har tillsammans 12 procent av kommunmarknaden.

Uppgifterna bygger på information som hämtats ur databasen Avfall Web samt kompletterat med uppgifter från kommunernas hemsidor eller telefonsamtal med kommunerna.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar kan beställa Avfall Sveriges rapporter. Skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!