Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Behandling och beskattning av våta avfallsslag

Sammanfattning: Miljöbedömningar av olika behandlingsalternativ måste ske ur ett livscykelperspektiv, där även upp- och nedströms effekter beaktas. Hit hör t.ex. miljöpåverkan från produktion av de resurser som används i behandlingen samt miljövinsten när jungfruliga material ersätts av återvunna. Då många av de våta avfall som innefattats i studien innehåller förorenande ämnen är det även viktigt att beakta risker för spridning av föroreningar vid materialåtervinning samt förbränning. Vid studier av förbättringspotentialer kan därför ett ensidigt fokus på att reducera volymer vara kontraproduktivt ur miljösynpunkt.

De förarbeten som ligger till grund för deponeringsförordningen visar att förbudet mot deponering av flytande avfall grundar sig i risk för att denna typ av avfall ska ha en negativ påverkan på deponins stabilitet och funktion. Samtidigt är den beskrivning av begreppet flytande avfall som ges av Naturvårdsverket kopplad till hur avfallet uppkommit samt huruvida det avger vätska eller ej. Myndighetens beskrivning återspeglas inte i resultaten från denna studie, som visar att bedömningen av avfall på många anläggningar som hanterar våta avfallsslag snarare är kopplad till andra fysikaliska egenskaper, så som TS, pumpbarhet, utseende, stapelbarhet etc. Det är tydligt att de riktlinjer som Naturvårdsverket tagit fram på området inte är relevanta i anläggningarnas dagliga arbete. Utifrån detta uppmuntras branschen att efterlysa en allmänt accepterad uttolkning av lagen, där myndigheten tar hänsyn till: 

  • Att det huvudsakliga syftet i deponeringsförbudet återspeglas, vilket är kopplat till avfallets påverkan på deponin och i förlängningen påverkan på miljön och människors hälsa
  • Att uppströmsarbete som innebär koncentration av skadliga ämnen i flöden som hanteras kontrollerat, snarare än utsläpp av lågförorenade flöden till recipient, inte motverkas
  • Förändring av eventuellt relevanta egenskaper över tid och behovet att klargöra när i avfallskedjan som definitionen görs och vad som händer beskrivningen av avfallet inte längre överensstämmer med verkligheten när avfallet når mottagaren
  • Teknisk möjlighet att genomföra analyser på material som kan vara mycket heterogena och svåra att ta ut representativa prov ifrån
  • Hur blandningar av olika flöden (där vissa utgörs av slam) och flytande avfall ska bedömas

Enligt lagen om skatt på avfall (LSA) ska i princip allt avfall som förs in till eller som uppkommer på en skattepliktig avfallsanläggning beskattas. Snarare än att utgå ifrån tekniska eller juridiska definitioner av olika typer av avfall, utgår undantagsreglerna från skattskyldighet enligt LSA ifrån hur avfallet är avsett att hanteras.  Om flytande avfall är avsett att renas eller avvattnas inom en anläggning utgår krav på avfallsskatt. Avfallsskatt ska dock betalas för de rester som uppstår efter att avvattningen eller reningen genomförts och skattskyldigheten inträder då när avvattningsåtgärden eller reningsåtgärden är slutförd. Undantag föreligger också för vissa särskilt angivna avfall där det idag inte finns några miljömässigt bra alternativ till deponering.

Många våta avfallsslag hanteras idag genom någon typ av avvattning följt av användning som konstruktionsmaterial/sluttäckning på deponi. För olja från oljehaltiga slam och förorenade vatten sker dock i flera fall även materialåtervinning. Några exempel på behandlingsmetoder för våta avfallsslag som möjliggör energi- och/eller materialåtervinning som idag används på svenska anläggningar är soltorkning av fiberslam till biobränsle, frysavvattning av oljeslam som möjliggör oljeåtervinning och kryogenisk separation av färgrester från emballage som kan gå till metallåtervinning medan färgen förbränns. Metoder som i nuläget befinner sig i forsknings-/utvecklingsfas är bland annat användning av grönlutsslam som täckskikt av sulfidhaltigt gruvavfall, återvinning av kalciumflourid ur metallhydroxidslam, biolakning av metaller ur metallhydroxidslam, förbränning med fosforåtervinning av VA-slam och gasifiering och biogasproduktion av bioslam. 

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar kan beställa Avfall Sveriges rapporter via mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck exklusive moms. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan.

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se