Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2011

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar/rapporter

Saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

U 2011:01 På spåret: Transporter av avfall på järnväg – en möjlighet?

U 2011:02 Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpåverkan.

U 2011:03 Biogödselförädling – tekniker och leverantörer

U 2011:04 Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall

U 2011:05 Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner – idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion

U 2011:05 Good Examples of Waste Prevention in Municipalities
A compilation of ideas for more sustainable production and consumption

U 2011:06 Med blicken mot 2020 – omvärldsanalys och scenarier för kommunernas roll i framtidens avfallshantering2011:07

U 2011:07 Byggande och anläggande på och i anslutning till gamla avfallsupplag

U 2011:08 Förstudie av olika system för matavfallsutsortering med avfallskvarnar

U 2011:09 Bedömning av långtidsegenskaper hos tätskikt bestående av flygaskstabiliserat avloppsslam, FSA. Beständighet, täthet och utlakning

U 2011:10 Viktbaserad avfallstaxa – en litteraturöversikt

U 2011:11 Volymvikter för avfall

U 2011:12 Handbok metanpotential

U 2011:13 Miljöeffekter av polymerer inom biogasbranschen. Förstudie

U2011:14 Kartläggning av vittrings- och korrosionsskador på biologiska behandlingsanläggningar, Etapp II. Tätskikt på betong – State of the Art

U2011:15 Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie

U2011:16 Strategi för biogödsel och kompost

U2011:17 Förbättring av bottenaskors kvalitet

U2011:18 Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar - Fas I

U 2011:19 Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall samt Guide #2 Införande av system för insamling av källsorterat matavfall

U 2011:20 Servicenivå för insamling av hushållens farliga avfall och grovavfall – goda exempel och rekommendationer

U 2011:21 Avfall Web – för din skull! En idébank till Avfall Web’s funktioner och möjligheter

U 2011:22 Lämplig metodik för grundläggande karakterisering av aska för acceptans på deponi

U 2011:23 Substratmarknadsanalys. Sammanställning och analys av substratmarknaden

U 2011:24 Innovationer och nya företag – resultat av kommunernas ansvar för avfallet

U 2011:25 Vägledning för upphandling av avfallsbehandlingstjänster

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!