Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Viktbaserad avfallstaxa – en litteraturöversikt

Sammanfattning: Det är entydigt att avfallsmängderna, både kärl- och säckavfallet och de totala mängderna, minskar efter att en viktbaserad avfallstaxa har införts. I Sverige är mängderna kärl- och säckavfall omkring 20 procent lägre i kommuner med viktbaserad avfallstaxa jämfört med övriga kommuner. Men det finns andra faktorer som är av större betydelse för reduktionen av avfallsmängder än den viktbaserade taxan i sig och det ekonomiska incitament den ger upphov till. Det är till exempel närheten till återvinningsplatser, möjligheter till kompostering av matavfallet, informationsinsatser till hushållen, miljömedvetenheten och den inneboende moralen hos avfallslämnaren.

Siffror från studier gjorda i andra länder visar på så mycket som 45-50 procent minskning av kärl- och säckavfallet. I några av dessa studier har de totala avfallsmängderna minskat i storleksordningen 25-45 procent genom olika avfallsminimerande aktiviteter. Utifrån flera av de svenska studierna har det dock inte kunnat konstateras att mängderna kärl- och säckavfall har minskat på grund av en ökad utsortering av avfallet. Bland annat beroende på bristfälliga data över avfallsmängderna och avfallsströmmarna, det vill säga var avfallet hamnar, har den kompletta materialbalansen som krävs inte kunnat göras.

En aspekt som varit föremål för diskussion är om den viktbaserade avfallstaxan skulle orsaka ett beteende hos avfallslämnarna att avyttra sitt avfall på ett otillåtet sätt, till exempel genom dumpning eller att avfallet bränns hemma. Detta verkar vara ett mindre problem i Sverige, även om det förekommit i ett par kommuner, än vad det är i andra länder.

Acceptansen för viktbaserad avfallstaxa är mycket hög i allmänhet, bland annat eftersom den uppfattas som rättvis då avfallskostnaderna ökar ju mer avfall som man ger upphov till och därmed belastar miljön. Andra fördelar är att den ökar kvaliteten och precisionen för administrativ personal och kundservice, den kan bidra till en bättre arbetsmiljö för chaufförer samt att den inte ger upphov till några restriktioner för avfallslämnaren som har fortsatt valfrihet i hur avfallet ska avyttras.

Det förekommer farhågor att en viktbaserad avfallstaxa slår hårt mot vissa grupper i samhället som till exempel familjer med blöjbarn samt gamla och handikappade som har svårigheter att komma till återvinningsstationer och dylikt för att lämna återvinningsmaterial. En annan nackdel med taxan är att den inte skapar något direkt ekonomiskt incitament för boende i flerbostadshus. Därutöver visar studier att såväl insamlings- som administrationskostnaden ökar vid införande av viktbaserad taxa.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se