Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Miljöeffekter av polymerer inom biogasbranschen. Förstudie

Sammanfattning: Användningen av polymerer i biogasprocessen ökar möjligheterna att ta emot olika sorters substrat och optimera TS-halten på ingående substrat. Det ger också ökade möjligheter till förädling av rötrest vilket kan underlätta avsättning av denna. Men de studier som har granskats uppvisar skiftande och motsägelsefulla slutsatser och det finns ett stort behov av vidare undersökningar av polymerernas överlevnad i, och effekter på, miljö, natur och djur.

Allmänt är kunskaperna om vad som händer med polymeren i eller efter biogasprocessen högst begränsade. Avloppsslam som innehåller polymerer har ändå spridits på åkermark under flertalet år. Några direkta negativa miljöeffekter i anslutning till detta har inte observerats. Men förekomsten av polymerer i marken eller effekten av polymererna i slammet har inte studerats specifikt. Ett krav utifrån Avfall Sveriges certifieringssystem för biogödsel (SPCR 120) är att process- och tillsatsmedel inte får påverka biogödselns eller markens kvalitet negativt.

Målet med denna förstudie är att skaffa grundläggande kunskaper kring de polymerer som används för avvattning samt att identifiera polymerkandidater och analysmetoder för vidare studier av nedbrytning, ackumulation och toxicitet. Resultaten från litteraturstudien visar att sidokedjorna i polyakrylamid (PAM) kan brytas ner både aerobt och anaerobt. Huvudkedjan bryts däremot ner mycket långsamt eller inte alls i naturliga miljöer, vilket kan leda till ackumulation. Men rapporterade effekter av PAM på biogasprocessen är motstridiga. Kunskaperna är begränsade om vilka miljöeffekter som kan förväntas vid spridning av biogödsel eller avloppsslam som innehåller polymerer.

Om polymerer inte kan användas i biogasprocessen minskar möjligheterna att ta emot olika sorters substrat och optimera TS-halten hos dessa. För rötningsprocessen får en försämrad möjlighet att anpassa TS-halt och volym på det inkommande substratet en rad negativa konsekvenser.

Förslag på fortsatt arbete är att utveckla analysmetoder för att kunna analysera polymerer i jord; att studera hur nedbrytning av polymerens grundstruktur sker i biogödsel och jordprover; att mäta förekomst och ackumulation av polymerer och polymerrester i ett pågående långtidsprojekt (Slamspridning på åkermark, Hushållningssällskapet Malmöhus) samt att studera effekten av PAM-egenskaper (laddning, molekylvikt, struktur) på flockstorlek, koltillgänglighet och biogasproduktion.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se