Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie

Sammanfattning: I rapporten presenteras en kartläggning av avfallshanteringen i ett urval europeiska länder: Sverige, Danmark, Holland, Schweiz (ej medlem i EU) och Österrike. Kartläggningen omfattar uppgifter om insamling, behandling och återvinning av kärl- och säckavfall (matavfall och brännbart avfall), farligt avfall, batterier, elavfall, tidningar och förpackningar från i första hand hushåll. Fokus i sammanställningen är organisation, ansvar och systemperspektiv. Tekniska detaljer tas inte upp.

Stora likheter, men även några väsentliga skillnader, finns inom avfallshanteringen i de utvalda länderna. Det finns en väl etablerad källsortering och återvinning i alla länderna. Sverige utmärker sig genom ett mycket högt energiutnyttjande i avfallsförbränningen. Kommunalt ansvar för kärl- och säckavfall, grovavfall och farligt avfall från hushåll finns i samtliga undersökta länder. Detta inkluderar liknande avfall från verksamheter (utom i Holland). I Danmark inkluderas även förpackningar och tidningar från hushåll samt brännbart avfall och deponirest från industrier. I Schweiz ska kantonerna sörja för att återvinningsbart avfall och farligt avfall så långt möjligt samlas in separat, till exempel förpackningar. I Holland tillämpas ett frivilligt kommunalt ansvar på tidningar.

Producentansvar tillämpas i varierande omfattning. Danmark har inget producentansvar på förpackningar och tidningar. I Schweiz finns ett nationellt lagstadgat producentansvar på elavfall. För andra avfallsslag eller produkter finns regional lagstiftning. Exempel på producentansvar i Schweiz är motorfordon, skidor, pianon och möbler. Österrike har samma omfattning på producentansvaret som Sverige, liksom även Holland med undantag för förpackningar.

Regional samverkan är vanligt, ofta i form av kommunalförbund, liksom insamling på entreprenad. Användning av återvinningscentraler är vanligt förekommande, utom i Schweiz där fastighetsnära insamling dominerar. I Holland finns till och med ett lagkrav att återvinningscentraler ska finnas. Omfattningen av matavfallsinsamlingen varierar. I Österrike samlar nästan alla kommuner in matavfall, medan det är mindre vanligt i Danmark. I Holland finns ett lagkrav på separat insamling av matavfall.

Insamling av förpackningar och tidningar är vanligt i alla länderna. Detta sker antingen genom kommunernas eller producenternas försorg. Schweiz har metallinsamling, inte enbart metallförpackningar. I Holland avgör kommunerna utformningen av förpackningar och tidningar. Det är vanligt i alla länderna att kommuner helt eller delvis äger behandlingsanläggningar. I Danmark ska deponier för hushållsavfall ägas av kommuner.

Återvinningsnivåerna är likartade i alla länderna. Det innebär att ungefär hälften utgörs av materialåtervinning inklusive biologisk återvinning och hälften energiåtervinning. Högst andel biologisk återvinning finns i Österrike. Rötning blir allt vanligare i Holland. Eftersom fjärrvärme är relativt ovanligt i Schweiz, blir energiutnyttjandet lägre där. En relativt liten andel av avfallet deponeras i samtliga länder.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se