Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Förbättring av bottenaskors kvalitet

Sammanfattning: Utvinning av metaller från bottenaskor är ekonomiskt intressant, men få undersökningar har dokumenterat effekten på restslaggens egenskaper, varför man inte kan dra konkreta slutsatser. Troligen minskar utlakningen som följd av att andelen metaller som kan korrodera minskar och av att man ofta kastar bort finfraktionen. Den senare brukar ha de högsta halterna och den största utlakningen.

I rapporten redovisas ett försök att i full skala reducera salthalten och därmed utlakningen genom att omdirigera askflöden i förbränningsanläggningen. I vissa anläggningar blandas de sotade beläggningarna och askan från tomdraget med bottenaska. Den senare utgör en finfraktion i bottenaskan och är troligen en betydande källa till dessa salter i slaggen. Under försöket drogs den till silon för pannaskan i stället för till bottenaskans släckningsbad.

Genom att undanhålla denna saltrika finfraktion (< 1 mm) reduceras bottenaskans halt av klorid och sulfat samt deras utlakning. Effekten på spårämnen är mindre tydlig, med undantag för halten av de lättflyktiga metallerna kadmium, kvicksilver och zink som minskar. Effekten kan iakttas inte endast på hela bottenaskan utan även på alla fyra fraktioner som undersöktes (> 8 mm, 4 – 8 mm, 2 – 4 mm och < 2 mm). Det betyder att en väsentlig del av de grövre fraktionernas utlakning härrör från adsorberat eller aggregerat finpartikulärt material.

I ett kompletterande försök undersöktes effekten av att avlägsna ytterligare finfraktion, dels genom att sikta bort en < 2 mm fraktion, dels genom att tvätta det resterande materialet med en vätekarbonatlösning. Siktningen gav en viss minskning av klorid- och sulfathalter samt av utlakningen, men tvätten gav en markant minskning av dessa och ledde därmed till en större förbättring av bottenaskan.

Denna experimentella undersökning kompletteras med en översikt över metoder att förbättra bottenaskans egenskaper, med vilket menas metoder att reducera dess innehåll av några grundämnen eller att stabilisera askorna. Fokus i sökandet efter och sammanställningen av information är på fullskaliga processer snarare än på FoU i laboratorieskala. Utgångspunkten är den konventionella upparbetningen av bottenaskor till anläggningsmaterial. Metoderna är metallutvinning, torr utmatning av bottenaska, accelererad karbonatisering, sintring och förglasning samt våtkemiska metoder.

Utvecklingen sker mest i riktning mot en utökad utvinning av metaller. Vad denna innebär för den resterande slaggens egenskaper har dock varit en underordnad fråga i de granskade rapporterna. Torr utmatning av bottenaskan ger askor som lakar väsentligt mindre tungmetaller än våtutmatade, i alla storleksfraktioner.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se