Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Lämplig metodik för grundläggande karakterisering av aska för acceptans på deponi

Sammanfattning: Lakförsök har utförts med flygaskor från olika panntyper samt olika avfalls- och återvinningsbränslen. Även vattentillsatser före åldring samt åldringstider har varierats. Inte i några av försöken observerades någon ökad lakning med ökad åldring. Det rekommenderas dock att detta undersöks från fall till fall för sådana ämnen som kan oxideras och bilda vattentrogna anjoner. Generellt minskade lakningen av bland annat zink, bly och koppar med någon tiopotens jämfört med färsk aska. Åldring av aska i slutet kärl, efter vattentillsats, samt under minst en vecka rekommenderas.

Enligt Naturvårdsverkets kriterier för uppläggning av avfall på deponi ska uppläggningen styras av de egenskaper som framkommer i samband med "grundläggande karakterisering". I en sådan ingår perkolationstest (kolonntest), prCEN/TS 144053, och skaktest, SS-EN 12457-3. I den senare standarden anges bland annat att "the procedure may not be applicable to materials reacting with the leachant", och det finns motsvarande formuleringar för perkolationstestet. Acceptanskriterierna anger (§§ 15-16) att "I de fall nämnda testmetoder inte är tillämpbara skall en metod där kemisk jämvikt avses uppnås mellan avfall och lakvatten användas för jämförelse med likvärdiga gränsvärden".

Trots att askor från förbränning av avfall och återvinningsbränslen oftast är reaktiva så testas och bedöms de i de allra flesta fall utan att hänsyn tas till reaktiviteten.

I rapporten har en metodik undersökts för åldring av aska före laktestning. Åldringen har skett i tätslutande glasburkar så att bulkförhållanden efterliknats. Variationerna har omfattat två vattenhalter och tiderna 0, 1, 4 och 17 veckors åldring.

Resultatet av arbetet innebär stöd för en rekommendation som innebär att aska ska åldras före laktestning. Inför åldringen bör vatten tillsättas till överskott i förhållande till de kemiska reaktioner som äger rum, men utan kvarstående fritt vatten på ytan. Åldringen rekommenderas äga rum under minst en vecka och helst under mer än en månad.

Försöken visade inte på något fall där åldring skulle ge upphov till någon högre lakning jämfört med icke åldrat material. Dock rekommenderas att man undersöker detta från fall till fall och för sådana ämnen som kan misstänkas få ökad lakning.
För bland annat zink, bly och koppar innebar åldringen en reduktion av lakningen med någon tiopotens. Den största reduktionen uppkom för de högsta värdena. Reduktionen bedöms i många fall kunna innebära att lakningen därigenom underskrider Naturvårdsverkets gränsvärden för uppläggning på deponi för icke farligt avfall. Reduktionen kan också innebära att askor kan kvalificeras för användning i geotekniska konstruktioner.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se