Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Index inom avfallshanteringen

Index används i många olika sammanhang, till exempel i entreprenadavtal. Det är viktigt att det index som används speglar utvecklingen av de kostnader som man vill ha täckning för. Olika index räknar in olika parametrar och viktar dem på olika sätt.

Ett index i det enskilda fallet är alltid en schablon. Det kan alltså inte ge någon fullgod ersättning för entreprenörens egna priskalkyler. Däremot kan ett index med rätt användning ge en tillräckligt god uppskattning, så att båda parter blir nöjda med avtalet.

Välja rätt index

Om man beslutat att avtalet ska indexregleras är det viktigt att tänka igenom vilka ersättningar som ska beröras av indexregleringen. Därefter kan man bestämma vilket eller vilka index som bäst motsvarar dessa ersättningar. Det kan variera beroende på vilka åtaganden entreprenören har. Man ska också bestämma hur ofta avstämningen ska ske. Om man väljer en lång avstämningsperiod är det troligt att entreprenören kommer att kompensera sig för osäkerheten vid anbudsgivningen. Allt ovanstående måste framgå av förfrågningsunderlaget vid upphandlingen. Via högerspalten kan du ladda ned en handledning som hjälp att välja rätt index. 

Avfallsindex för insamling

Sedan januari 2012 finns nya indexserier för avfallsinsamling. Indexserien, som förkortas A12, finns i tre varianter: 

 • A12:1 Insamling av hushållsavfall
 • A12:2 Insamling med specialfordon
 • A12:3 Slamtömning

Avfallsindex har tagits fram av SCB på uppdrag av Avfall Sverige och presenteras på sidan om Avfallsindex för Insamling till vänster i menyn.

Renhållningsindex

Renhållningsindex (R77) har upphört. December 2013 var sista månad som R77 beräknades. Vill du ta del av dessa kontakta Lars Aspholmer, lars@larsaspholmer.se

Renhållningsindex fanns i fyra varianter:

 • R77:1 omfattade insamling, emballage och fakturering
 • R77:2 omfattade insamling och fakturering
 • R77:3 omfattade insamling och emballlage
 • R77:4 omfattade enbart insamling 

Flera index kan användas

Förutom serier som är specialgjorda för avfallssektorn finns också allmänna serier för lastbilstransporter, Lastbilsindex. Dessa tas fram av SCB på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag. Det finns flera olika sammanvägda typtransportserier som avser att täcka vanligen förekommande typer av transporter. Nedan presenteras några som är lämpliga för användning inom avfallssektorn:

 • T08SÅ14 Partigods
  Transporter där proportionen mellan tid och sträcka kännetecknas av mycket sträcka och lite tid. Det betyder snabb lastning och lossning och körning på bra väg. Avser främst 60 tons ekipage, dvs bil med släp och där man lastar upp en lastväxlare för lossning på en plats och körning mer än tre mil. Andelen drivmedel i denna typ av körning är hög. Ett typexempel är borttransport av brännbart avfall till en förbränningsanläggning på annan ort.
 • T92SÅE2 Entreprenad 2
  Lokala transporter av insmalingscontainers och andra behållare har ofta en rätt stor variation i proportion på kostnader mellan tid (förare) och strcka (drivmedel). T92SÅE2 är tänkt som en genomsnittsserie för just blandad transport med relativt korta avstånd. Lokal inhämtning av containers och andra behållare är ett bra exempel på verksamhet där denna serie är tillämplig.

Läs mer om olika transport- och entreprenadindex på Sveriges Åkeriföretag, se länken till höger.

Avfallsindex Förbränning

Det finns ett index framtaget som kan användas i avtal rörande behandling genom förbränning, se vänstra sidan i menyn. 

 

 

(Uppdaterad 2014-12-19 av Jenny Westin)

Lediga platser

Telge Nät söker projektledare för bland annat projekt inom fjärrvärme och återvinning.

Läs mer

Vallentuna kommun söker avfallsingenjör.

Läs mer

Värmdö kommun, VA/Renhållning, söker avfallsingenjör.

Ladda ner annonsen