Frågor och svar om terminologiprojektet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om terminologiprojektet. Informationen kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortskrider. 

Idag finns inget gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. Istället har avfallsaktörer i Sverige utvecklat sina egna skyltsystem. Detta har lett till att det idag finns många olika sätt att benämna olika avfallsfraktioner och att utforma sina skyltar på. Olika system i olika kommuner gör det svårare för kunderna att göra rätt.

Under 2017 lanserade Dansk Affaldsforening ett gemensamt frivilligt så kallat piktogramsystem. Det systemet har fungerat bra där och i dag är 89 av Danmarks 98 kommuner anslutna. Systemet kommer nu erbjudas alla kommuner i Norden liksom företag för att kunna ha samma piktogram på produkter och förpackningar i hela Norden. 

Det finns flera svar på den frågan, dels för medborgarna, dels för kommunerna, men också för producenterna. För medborgarna ska det vara lätt att göra rätt. Förhoppningsvis gör detta att det blir enklare att sortera och att vi därigenom ökar sorteringen.

För kommunen kan detta bli ett sätt att effektivisera. Det är kostnadseffektivt med samma system i hela landet. Det skapar också möjlighet att göra nationella och nordiska kampanjer.

För producenter gör samma symbol i hela Norden bland annat att det blir enklare att trycka sorteringsanvisningar på förpackningar och därför blir det billigare.

Totalt är det 89 symboler i det danska systemet. Det är mellan 10–15 symboler som gemene man kommer att stöta på dagligen, så som restavfall, matavfall och olika förpackningsslag. Övriga är sådana som man mer sällan kommer att se, till exempel inom grovavfall och trädgårdsavfall. 

För att täcka upp ett så stort behov som möjligt behövs många symboler. Så istället för att många ska behöva göra lokala anpassningar gör vi många symboler. Symbolerna grupperas också i färger för att det ska bli enklare att hitta rätt. 

Ja. Systemet ska funka på återvinningscentraler, återvinningsstationer, på sopkärl, i soprum, och vid insamling på stan. 

Det kommer vara frivilligt att ansluta sig till systemet. Man kan välja att göra en stegvis övergång, och byta skyltar/märkning när man ska byta skyltsystem. 

Avfall Sveriges mål är att 50 procent av kommunerna ska ha anslutit sig inom fem år.

Avfall Sverige, tillsammans med övriga nordiska organisationer, kommer att äga symbolerna. Vi kommer tillhandahålla digitala original i olika format som är fritt att använda. Ni står själva för tryckkostnader och andra kostnader för att sätta upp skyltarna på era återvinningscentraler m.m. Vi återkommer med mer information om var materialet kommer finnas. 

Arbetet inleddes med en förstudie som kartlade befintliga skyltsystem, samt behovet av och utmaningar vid framtagningen av ett gemensamt skyltsystem. Här hittar du mer information om arbetet i del 1 av projektet. 

Avfall Sverige har strävat efter en bred förankring genom att arbeta nära en projektgrupp och haft avstämningar med en referensgrupp samt med alla berörda branschorganisationer. Vi kommer att göra en större webundersökning (1 000 intervjuer med representativt urval av svenska folket), pilottester både på återvinningscentraler, i soprum och på stan’. 

Alla relevanta organisationer är med i arbetet såsom FTI, TMR, Håll Sverige Rent, El-kretsen. Vi för också samtal med Återvinningsindustrierna. 

Tidigare i år har workshops hållits med olika grupper för att få in synpunkter på systemet. Under våren kommer workshops fortsätta hållas och pilottester, undersökningar med mera att genomföras. Till sommaren kommer projektet vara klart och materialet finnas tillgängligt.

Vill ni delta i referensgrupp eller framföra era synpunkter, kontakta Jon Djerf som är projektledare. 


Skriv ut: