Pant på småelektronik ska utredas

2020-06-22

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ge förslag på hur ett pantsystem för småelektronik, till exempel mobiler och läsplattor, kan se ut. Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi.
– Det är förstås bra om mer kan återvinnas, men det ställer stora krav på insamlingen och hanteringen efter insamling. Det är också viktigt att en eventuell pant utformas så att den inte bidrar till ökad risk för stölder av el-avfall på återvinningscentraler, kommenterar Britta Moutakis, rådgivare på Avfall Sverige.
Läs mer i regeringens pressmeddelande https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nytt-pantsystem-pa-smaelektronik-ska-utredas/ 
 

Avfall Sverige kommenterar utsläppsdirektiv

2020-05-12

I ett yttrande till EU-konsultationen om revidering av EU:s industriutsläppsdirektiv, IED, menar Avfall Sverige att direktivet för medlemsländer som kommit långt i sitt miljöskyddsarbete inte medför några positiva miljöeffekter. Istället riskerar effekten framför allt synas i form av en administrativ börda.

IED tar inte heller alltid hänsyn till hur avfallshanteringen är utformad. I Sverige är det vanligt med avfallsbehandlingsanläggningar där flera olika behandlingsmetoder bedrivs inom samma verksamhetsområde, till exempel deponering, sortering och krossning.

I processen med koppling till avfallshanteringens BREF skickades väldigt mycket data avseende utsläpp till vatten för olika behandlingsanläggningar in till EU-kommissionens Joint Research Centre (JRC) från olika instanser och där är risken stor att BAT-kraven gör mer skada än nytta. I fallet med WT BREF så omfattas denna av väldigt många olika behandlingstyper som ibland kan förekomma på en och samma anläggning vilket gör det svårt att skilja vattenutsläppen åt.

 Kritik förtjänar att riktas mot processen med framtagande av BREF-dokument, där det blir tydligt att de stora medlemsstaterna har betydligt större möjligheter att påverka innehållet jämfört med de mindre. Transparensen när det gäller JRCs arbete med förslag till BREF-dokument är också alldeles för låg.

De vill samla in förpackningar och tidningar

2020-04-02

Den 31 mars var sista dag för att ansöka om att bli bli så skallat tillståndspliktigt insamlingssystem enligt förordningarna om producentansvar för förpackningar respektive tidningar. Två ansökningar har inkommit, från FTI och TMR. Avfall Sverige återkommer med mer information så snart den finns tillgänglig.

 

Debatt om kemikalieskatten

2020-03-09

Den 6 mars hölls en interpellationsdebatt om kemikalieskattens påverkan på den cirkulära ekonomin, bland annat baserad på en debattartikel från Avfall Sverige. Initiativtagare till interpellationen vad Hampus Hagman (KD). Kemikalieskatten är ämnad att minska mängden farliga ämnen i elektronik, men utan ett undantag för begagnade produkter försvårar den för cirkulär ekonomi och slår mot en bransch som arbetar med att förlänga livslängden på de här produkterna. Därmed slår skatten också mot miljön, menade han.

Hampus Hagman citerade ur en debattartikel som Avfall Sverige författat tillsammans med El-Kretsen och Inrego:

”I teorin ska begagnad elektronik inte beskattas. Men i praktiken fungerar det inte så. Inrego, som under 2018 kunde förmedla över 300 000 begagnade IT-produkter, betalade samma år nästan lika mycket i kemikalieskatt som i bolagsskatt.”

– Budskapet är klart: Det behövs ett undantag för begagnade produkter. Inrego är ett gott exempel på att cirkulär ekonomi inte bara är bra för miljön utan också är företagsekonomiskt lönsamt och skapar arbetstillfällen. I praktiken styr kemikalieskatten bort från det mer hållbara valet till förmån för ett mindre hållbart val, sade Hampus Hagman.

Risk finns att samma problem drabbar försäljning av begagnade textilier och skor om kemikalieskatten som föreslaget också ska omfatta sådana varor.

– Vi är beredda att lyssna om man kan visa att det här verkligen är ett problem, svarade finansminister Magdalena Andersson.

Läs debattartikeln

Grovavfall inget för Rut

2020-02-07

Nyligen presenterade Rut-utredningen sitt betänkande. De hade i uppdrag att föreslå hur rutavdraget kan utvidgas med fler tjänster och en höjning av taket.

Utredningens slutsats är att grovavfall och trädgårdsavfall faller under kommunens ansvar, och därför bör borttransport av sådant inte omfattas av ett utökat Rut-avdrag. På motsvarande sätt bör inte heller borttransport av förpackningar, tidningar och elavfall till återvinning omfattas, eftersom det faller under producenternas ansvar.

- Det främsta syftet med att utvidga rutavdraget är att bidra till ökad efterfrågan på tjänsterna och därmed ökad sysselsättning hos personer med svag anknytning till arbetsmarknaden, säger utredaren Ulf Rehnberg. 

Enligt förslaget ska de nya tjänsterna inkluderas i rutavdraget från och med den 1 januari 2021. Detsamma ska gälla det höjda taket för rutavdraget.

Rut står för Rengöring, Underhåll och Tvätt och innebär en möjlighet till skatteavdrag för inköpt husarbete. 

Läs mer i utredningen Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5) 

Skatt på plastkassar klubbat

2020-01-31

Ny har riksdagen fattat det formella beslutet om skatt på bärkassar av plast.Större kassar beskattas med tre kronor styck, och mindre och tunnare kassar med 30 öre styck.

Syftet är att minska mängden förpackningar förförpackningsavfall.Skatten omfattar därför inte plastbärkassar som är avsedda för varaktigt bruk. Inte heller soppåsar omfattas av skatten.

Skatten införs från den 1 mars 2020.

Läs mer i Skatteutskottets betänkande 

Lagstiftning granskas ur klimatperspektiv

2020-01-31

Anders Danielsson är utsedd till särskild utredare i den utredning som ska se över svensk lagstiftning och vid behov föreslå anpassningar. Syftet är att skapa förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås. Miljöbalken, som är den mest centrala miljölagstiftningen prioriteras, men all relevant svensk lagstiftning ska ses över.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Läs mer på i regeringens pressmeddelande 

Enad front för bättre förpackningsinsamling

2020-01-31

Inte mindre än 17 chefer inom avfallshanteringen från Norr- och Västerbotten skrev under en gemensam debattartikel i flera dagstidningar i januari. Syftet var att förmå producenterna att ta sitt ansvar och skapa ett bostadsnära insamlingssystem för tidningar och alla förpackningsslag. Bland annat lyftes de kostnader som hittills vältrats över på konsumenter för insamling och behandling av avfall som omfattas av producentansvar.

Artikeln väckte stor uppmärksamhet och resulterade i en regional debatt, bland annat med följande kommentar från en läsare: ”Det är sanslöst att det ska behöva kosta oss skattebetalare mångmiljader (!!) extra bara för att industrin inte tar sitt ansvar.”

Här hittar du hela debattartikeln 
 

Parlamentet har godkänt Green Deal

2020-01-17

I december lades EU:s förslag till en grön giv fram. Nu har den också fått sitt formella godkännande. Omröstningen blev, som väntat, en snabb process med 482 röster för och 136 röster emot.

Green Deal innebär bland annat att EU ska bli klimatneutralt till 2050. Michael Bloss, parlamentsledamot för de gröna, kallade omröstningen för en milsten för Europa. Bland de som röstade nej fanns vänstergrupperingen GUE/NGL. Deras representant Manon Aubry menade att förslaget saknade ambitioner och inte skulle kunna tackla de kriser vi står inför.

Läs mer: https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/har-ar-eus-5-arsplan-for-klimatet/ 
 

Avfallsdiskussioner på COP 25

2019-12-19

Under klimatmötet i Madrid träffades också de 20-tal länderna inom Högnivåalliansen för kemikalier och avfall. Sverige och Uruguay ledde mötet, med målet att enas om ett nytt globalt ramverk för hanteringen av kemikalier och avfall. Den nuvarande globala strategin gäller fram till 2020. Förhoppningen är att kunna lägga fram en ny strategi under hösten 2021.

Dispens från hämtning följer inte fastigheten

2019-12-13

Att en tidigare ägare till en fastighet haft dispens från hämtning av hushållsavfall innebär inte att en ny ägare är befriad från hämtning, konstaterar Mark- och miljödomstolen. 

Miljö- och byggnadsnämnden i Luleå kommun förelade en fastighetsägare att bland annat sortera ut brännbart avfall och matavfall från övrigt hushållsavfall, och lämna avfallet till kommunens entreprenör för borttransport. Fastighetsägaren överklagade beslutet till Länsstyrelsen och framförde att denne ärvt fastigheten från sina föräldrar, som fick dispens från sophämtning 1998.

15 kap. 25 § miljöbalken anger att kommunen får ge dispens från kommunens ensamrätt att hantera och borttransportera hushållsavfall, om det finns särskilda skäl och den som söker dispens kan hantera avfallet på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Länsstyrelsen avslog överklagandet och uttalade att ”dispens från befrielse från hämtning av hushållsavfall är en prövning som bör göras utifrån den nuvarande fastighetsägarens förutsättningar för omhändertagande av hushållsavfall och nyttjande av fastigheten. Att tidigare fastighetsägare beviljats dispens medför således inte att nuvarande fastighetsägare är befriade från hämtning av hushållsavfall”. Fastighetsägaren överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen i Umeå som i dom M 2613-19, 2019-10-04, meddelade att den delar länsstyrelsens bedömning.

Circular Economy - What are you doing? Rapport från ISWA:s årsmöte

2019-10-11

Circular Economy - What are you doing? Det var temat på Iswas årsmöte i Bilbao, Spanien den 7-9 oktober.

Den internationella avfallsorganisationen, Iswa, lockade cirka 1 300 deltagare till sitt årsmöte. Den ”4:e industriella revolutionen” är ett fokusområde för dem, vilket inkluderar Big Data, articficiell intelligens och Internt of Things. En ny rapport i ämnet presenterades, som visar hur avfallsbranschen håller på att ställa om (läs mer om detta i Avfall och Miljö framöver).

Marin nedskräpning var en annan fråga som togs upp. Fungerande marknader för återvunnen plast lyftes fram som centralt för att motverka denna utveckling.

Under mötet undertecknades också ett nytt samarbetsavtal mellan Iswa och Unep, FN:s miljöprogram, för att ytterligare stimulera samarbetet kring cirkulär ekonomi och hållbar avfallshantering.

”Circular Economy - What are you doing?” var frågan som ställdes till alla deltagarna – vad kan DU göra?

Samarbete kring plast

2019-10-02

Den europeiska paraplyorganisationen för avfall, Municipal Waste Europe, har skrivit under Circular Plastics Alliance Declaration.

Circular Plastics Alliance är ett utspel från EU-kommisisonen för att på frivillig väg öka återvinningen. Det ska garantera att 10 miljoner ton återvunnen plast kan användas i nya produkter år 2025. Redan har ett hundratal offentliga och privata aktörer med koppling till plastproduktion eller -konsumtion anslutit sig.

Även Municipal Waste Europe ansluter sig till överenskommelsen, men noterar samtidigt att mer måste göras. ”Vi siktar mot cirkulär ekonomi för all plast, därför kan deklarationens avsikter bara vara början, inte målet”, skriver de på sin hemsida.

Nu skapas en cirkulär standard

2019-10-02

Det svenska standardiseringsorganet Sis har startat en grupp för att öka materialåtervinning och återanvändning.

Det nya standardområdet är kopplat till CEN på EU-nivå och är tänkt att omfatta hela kedjan från produktion till konsumtion, inklusive återvinning, råvaror och energibesparingar.

Den svenska gruppen, TK 616, kommer i ett första steg att prioritera terminologi, principer och ramverk. I nästa fas ska förslaget om att utveckla en lednings­systemstandard för cirkulär ekonomi tas upp.

Deltagande organisationer är Avfall Sverige, Jernkontoret, Linköpings Universitet, Rise, Skogsindustrierna/Arbio samt Tarkett.

Oseriösa företag svartlistas

2019-09-18

Svenska upphandlare har fått en nationell varningslista.

Syftet är att sprida information och förhindra att offentliga kontrakt hamnar hos oseriösa företag eller hos leverantörer med bristande yrkesmässig förmåga.

Svvar, heter Sveriges nya offentliga varningslista. Information sprids genom att upphandlare lägger upp företag som bedömts olämpliga att delta i offentliga upphandlingar enligt upphandlingslagens kapitel 13. Det kan gälla brott, skatte­fusk och övriga missförhållanden.

Tjänsten är kostnadsfri och drivs av Evoluu.

Läs mer på www.svvar.se

Ny omgång klimatkliv

2019-08-14

Nu finns åter möjlighet att söka stöd för investeringar från Klimatklivet, dock med förändringar jämfört med tidigare.

Laddstationer för elfordon har getts stort fokus i den nya omgången av Klimatklivet. Det blir svårare att få stöd för kommunikationsinsatser. Men fortfarande kan investeringsstöd ges till produktion av förnyelsebara fordonsbränslen, exempelvis biogas.  

Vidare nämns investeringar för återvinning och återanvändning av avfall som produceras av andra.

Den 28 augusti är sista ansökningsdag för denna omgång. I oktober stängs nästa ansökningsomgång, datum meddelas senare.

Läs mer om Klimatklivet

Bättre koll på upphandling

2019-07-03

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling.

Den nya statistiken kommer att kunna ge svar på bland annat hur stor den offentliga upphandlingen är i Sverige och hur vanligt det är att miljö- eller arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar. Statistiken kommer enligt förslaget i första hand tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. För att säkerställa att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga ska alla upphandlingar annonseras i registrerade annonsdatabaser.

Konkurrensverket ska ansvara för att annonsdatabaserna registreras och utöva tillsyn över dem. Statistiken ska samlas i en nationell statistikdatabas för upphandling hos Upphandlingsmyndigheten.

Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 juli 2020 och statistik enligt de nya reglerna ska samlas in från den 1 januari 2021.

Utredningar förlängs

2019-05-13

Såväl biogasmarknaden som slamfrågan får förlängd tid i sina respektive utredningar.

Den 3 juni skulle Åsa Westerlund ha lämnat sin utredning om biogasens roll och konkurrensförutsättningar. Nytt datum för leverans blir den 31 december.

En andra utredning, bland annat med uppgift att införa krav på att fosfor ska återvinnas ur avloppsslam, får förlängt från 15 september till den 10 januari 2020.

Avfallstransport kan ge fängelse

2019-05-13

Nya straffpåföljder för otillåtna avfallstransporter börjar gälla den 1 augusti.

Grova fall av otillåten avfallstransport kommer att kunna ge upp till sex års fängelse. Även försvårande av miljökontroll kan ge fängelse – i upp till två år.

Skärpningen införs i miljöbalken som komplement till Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall.

Straffansvaret för otillåten avfallstrans­port ska omfatta den som anordnar eller genomför en transport av avfall som är avsedd att gå till ett land utanför EU i strid med avfallstransportförordningen. Förslaget innebär att brottet anses fullbordat på ett tidigare stadium än enligt nuvarande bestämmelser. Dessutom ska straff kunna dömas ut även när en transport har anmälts eller godkänts, om anmälan eller godkännandet bygger på oriktiga uppgifter.

Lättare stoppa illegal avfallsexport

2019-04-01

Regeringen föreslår en lagändring för att bättre kunna komma åt den illegala avfallsexporten från Sverige.

Ändringen skulle innebära att tillsynsmyndigheterna har de verktyg som krävs för att hantera brotten på ett effektivt sätt innan transporterna har passerat gränsen ut ur landet.

Den illegala avfallsexporten är ett växande problem i Sverige och resten av världen, och avfall som hanteras felaktigt kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa och miljön. Verksamheten har ofta kopplingar till annan grov brottslighet så som skattebrott, penningtvätt samt narkotika- och människosmuggling.

Enligt dagens lagstiftning är den illegala avfallstransporten inte fullbordad innan den har passerat gränsen och lämnat Sverige. Därför föreslår regeringen i en lagrådsremiss att brottet ska anses vara fullbordat på ett tidigare stadium än idag.

– Avfallstransporterna behöver övervakas och kontrolleras noga så att avfallet inte hamnar i länder där avfallslagstiftningen eller kontrollen är bristfällig. Idag går det att tjäna pengar på illegala avfallstransporter och det är sällan man blir upptäckt. Därför behöver vi ändra lagstiftningen för att förhindra olaglig avfallsexport, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Läs mer i Regeringens pressmeddelande

Indien stoppar plastimporten

2019-03-21

Ännu är det inte beslutat när förbudet mot import av plastavfall ska träda ikraft.

Sedan Kina stoppade importen av flera lågvärdiga avfall i fjol har i synnerhet plastavfall istället skeppats till Indien för behandling. Redan 2016 begränsades den indiska importen av plastavfall till vissa områden, men nu stängs alltså även dessa hamnar.

Den indiska miljöministern kommenterade det kommande förbudet som ”ytterligare ett steg i Indiens kamp mot plastskräp”.

I februari resulterade besöket av norska stadsministern i en avsiktsförklaring kring det indisk-norska initiativet mot marin nedskräpning. Det inkluderar också stöd till hållbar avfallshantering.

Indien har beskrivits som en av EU:s viktigaste samarbetspartners i arbetet med miljöfrågor i allmänhet och plastfrågan i synnerhet.

Läs mer i i pressmeddelande från indiska miljödepartementet 

EU:s kemikaliemyndighet föreslår förbud mot mikroplaster

2019-02-12

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa föreslår ett förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter. Echa har bedömt att ett förbud på EU-nivå är motiverat för att skydda hälsa och miljö mot utsläpp av mikroplast.

Echas förslag innebär att en ny begränsning kan komma att införas i EU:s kemikalielagstiftning Reach för mikroplast i bland annat kosmetiska produkter, tvätt- och rengöringsmedel, färger och lacker. Förslaget omfattar också medicintekniska produkter samt produkter inom jordbruks- och trädgårdssektorn.

Läs mer hos Kemikalieinspektionen

Källsortering på stan senareläggs

2019-02-05

Regeringen har återkallat uppdragen om nedskräpning och föreslag om insamling av förpackningar och returpapper i utemiljö.

Skälet anges vara direktivet om engångsplast, som EU beslutade om i december, som syftar till att minska nedskräpningen. Eftersom mycket engångsplast är förpackningar väljer regeringen att samordna utformningen av dessa bestämmelser med de kommande nya kraven.

Nya krav vid anmälan av behandling

2019-01-08

Efter att EU-kommissionen granskat den svenska implementeringen av ramdirektivet 2008/98/EG om avfall har regeringen beslutat om vissa ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-skydd, ”FMH”.

Ändringar görs i bestämmelser om anmälningsplikt i 25 d § och 27 § FMH utifrån den anmälningsplikt som enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.

I 25 § d regleras följande nya krav avseende anmälan av verksamhet med behandling av avfall:

1. uppgifter om de typer och mängder av avfall som ska behandlas,

2. uppgifter om de metoder för att behandla avfall som ska användas,

3. förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter,

4. förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten och

5. förslag till åtgärder som behövs ifråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling.

I 27 § specificeras vilka uppgifter som ett föreläggande om försiktighetsmått för anmälningspliktiga verksamheter ska innehålla.

Läs mer i Förordningen (2018:2005) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Nytt beslut om prövnings- och tillsynsavgift

2019-01-08

Regeringen har beslutat att bestämmelserna om skyldighet för producenter av förpackningar och returpapper att betala en årlig prövnings- och tillsynsavgift börjar gälla först från och med år 2021. Det är först då producentansvaret för förpackningar och returpapper helt har övergått till ett nytt kollektiv av producenter enligt 2018 års förpacknings- och returpappersförordningar.

Läs mer i förordningen (2018:1464) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

McDonalds fett bedöms vara verksamhetsavfall

2018-12-21

I beslut den 14 december 2018 har Länsstyrelsen i Stockholms län gjort bedömningen att uttjänt frityrolja från McDonald´s restauranger i Stockholms kommun utgör verksamhetsavfall.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 20 november 2018 att förbjuda McDiensten Ekonomisk Förening att lämna spillfett och fett från fettavskiljare från McDonalds restauranger i Stockholms kommun till någon annan än transportör som omfattas av en dispens meddelad föreningen den 10 april 2018.

McDiensten Ekonomisk Förening angav i överklagande den 23 maj 2018 att länsstyrelsen skulle förklara att det inte krävs någon ansökan om dispens och att ansökan om dispens därför skulle avvisas.

Länsstyrelsen har nu beslutat att det tidigare överklagat dispensbeslut av nämnden ska upphävas. Mot bakgrund av att länsstyrelsen har upphävt det nämnda dispensbeslutet saknas grund för det beslutade förbudet. Det överklagade förbudet ska därför också upphävas (Länsstyrelsens ärendenummer 505-23144-2018 och 505-52522-2018). Stockholms stad har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

Avfall Sverige har noga bevakat frågan om spillfett och fett från fettavskiljare mot bakgrund av den vägledning som Naturvårdsverket publicerade i november 2017. Avfall Sverige instämmer inte i den bedömning som görs av Naturvårdsverket och Avfall Sverige delgav Naturvårdsverket vår uppfattning i frågan i en skrivelse i januari 2018.

Avfall Sverige bevakar också noga denna process. Vid frågor kontakta Sven Lundgren, rådgivare juridik.

100 miljoner till flytande biogas

2018-12-18

Energimyndigheten har under hösten utlyst medel till ett innovationskluster för flytande biogas. Nu har ett beslut fattats om att Energigas Sverige får ansvar för att driva klustret ”Drive LBG” i en kraftsamling som omfattar näringslivsaktörer i hela landet. Insatsen som helhet kommer att få stor betydelse för biogasmarknaden och för att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

Läs mer på Energigas Sveriges webbplats

Nationell metod mäter matsvinn

2018-12-06

Livsmedelsverket har lanserat en metod för att mäta och följa upp matsvinn från storkök.

Metoden är tänkt att bli en standard för offentliga kök och kan integreras med redan befintliga mätverktyg på marknaden. Den kan även användas av restauranger på den privata marknaden.

I köket ska svinn från lagring, beredning och tillagning mätas. Men även serveringssvinn och tallrikssvinn ska mätas. Metoden fokuserar på tre nyckeltal: genomsnittligt svinn i gram per portion, svinn i procent av serverad mat samt uppäten mängd mat per person.

 – Under 2019 planerar vi att samla in nationella matsvinnsdata från måltidsverksamheter i kommuner och landsting. Därför uppmuntras alla offentliga måltidsverksamheter att mäta matsvinnet enligt den nya metoden, säger Emelie Eriksson på Livsmedelsverket.

Läs mer på www.livsmedelsverket.se 

Storbolag enas mot plastskräp

2018-11-15

Nära 300 företag och organisationer har gått samman för att stoppa nedskräpning och föroreningar från plast i ”The New Plastic Economy Global Commitment”.

Bland företagen som anslutit sig ingår globala bolag som H&M, L’Oreal, Coca-Cola och Unilever. Målet är att alla plastförpackningar utan problem ska kunna återvinnas, återanvändas eller komposteras senast år 2025. Att fasa ut onödig och svårhanterlig plast beskrivs som ett grundläggande arbete för att det ska lyckas.

Initiativet kommer att ledas av Ellen MacArthur Foundation i samarbete med FN:s miljöorgan UNEP och stöds även av Iswa, den internationella avfallsorganisationen där Avfall Sverige ingår.

Läs mer om initiativet​​​​​​​

Förändringar i den internationella avfallsföreningen ISWA

2018-10-22

I samband med årskonferens i den internationella avfallsföreningen ISWA i Kuala Lumpur beslutades om några viktiga förändringar.

Sekretariatet flyttar från Wien till Rotterdam från 2020. Föreningen öppnas också för breddat medlemsskap för nya kategorier medlemmar. Vidare antogs en ny långsiktig affärsplan för att bättre anpassa verksamheten till viktigare omvärldsförändringar där avfall numera är en del i den cirkulära ekonomin, samtidigt som ISWA blir mer aktiv i utvecklingsländer med andra utmaningar.

Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist omvaldes att ingå i styrelsen. 

EU ökar insatserna mot plast

2018-10-19

Flera förslag för att minska mängden plast har nu diskuterats i Europaparlamentets miljöutskott.

Förslaget innebär att medlemsstaterna ska ta fram mål och en plan för minskning av engångsprodukter i plast. Till tidigare föreslagna förbud tillkommer nu också lätta plastpåsar. Utformningen av produkter kan bli bättre; lock och kapsyler i plast på en rad produkter ska sitta fast under hela produktens livstid och senast 2025 måste dryckesflaskor vara återvinningsbara och innehålla minst 35 procent återvunnen plast. Vidare ska många engångsprodukter i plast märkas med information om hur de ska sorteras.

Ett utökat producentansvar föreslås. De som producerar engångsartiklar i plast ska bekosta insamling och återvinning av dem samt stå för kostnader för information och nedskräpning. 90 procent av sådana engångsartiklar ska återvinnas.

Medlemsstaterna ska också informera om effekter av engångsprodukter och uppmana till att använda andra alternativ.

I november diskuterar medlemsstaternas regeringar förslagen i Ministerrådet.

Ny standard för lyft av kärl

I korthet2018-09-18
Sverige förenar sig nu med resten av Europa inom standarden för hur sopkärl ska lyftas.

Förändringen innebär att Sverige helt och hållet följer den europeiska standarden EN-840 och går över till enbart Form-A på lyftkammen för sopkärl. Form-C, också känd som AFNOR, kommer därför att försvinna ur standarden i Sverige efter 2020. Standarden påverkar bara nya upphandlingar av kärl. Redan existerande kärl med Form C berörs inte, utan kommer finnas kvar många år till. Under en övergångsperiod har Form C tillåtits i Sverige, men nu har den svenska standardiseringsgruppen beslutat att följa den Europeiska standarden.

Beslut om NOx-avgift

2018-09-18
603 miljoner kronor ska anlägg­ning­ar som släpper ut kväveoxid betala för 2017.

Det är framför allt förbränningsanläggningar av olika slag som omfattas av NOx-avgiften. Anläggningarna får tillbaka pengar i relation till producerad energi. Anläggningar för avfallsförbränning är en av de branscher som sänkt sina kväveoxidutsläpp mest sedan avgiften infördes.

Förbränningsskatt remitteras

Före mandatperiodens slut hade Miljöpartiet lovat driva frågan om en skatt på avfallsförbränning vidare. Nu har därför ett förslag skickats ut på remiss.

Redan i november presenterades utredningen Brännheta skatter. Den rekommenderade ingen skatt, men efter ett tilläggsdirektiv inkluderades ett förslag till skatt om 100 kronor per ton avfall som förs in till en skatte­pliktig anläggning med möjlighet till avdrag för avfall som förs ut från anläggningen. En sådan skatt beräknas innebära en total årlig skattekostnad om cirka 500 miljoner kronor.
Utredningen noterar att en skatt på avfall som förbränns skulle bli rent fiskal, det vill säga inte på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt styra mot en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.

Senast den 30 november ska remissvaren lämnas.
 

Globalt avtal om avfall

Regeringen har lanserat en internationell allians med målet att få till stånd ett globalt avtal om kemikalier och avfall.

Kemikalier och avfall utgör ett växande hot mot både miljön och människors hälsa över hela världen. En rapport publicerad av the Lancet Commission on Pollution and Health visar att föroreningar, som bland annat inkluderar kemikalier, är orsak till tre gånger fler dödsfall än aids, tuberkulos och malaria tillsammans.

Sverige vill därför se ett globalt avtal för kemikalier och avfall, i likhet med Parisavtalet för klimat. Sverige var tidigare i år värd för ett internationellt möte i Stockholm om hur världens länder ska hantera farliga kemikalier och avfall. Under ett FN-möte i New York tog miljöminister Karolina Skog nästa steg, genom att lansera en internationell allians som ska driva på för ett globalt avtal.

Den nybildade högnivåalliansen ska fungera som en plattform där ambitiösa länder tillsammans ska främja och diskutera hur ett sådant avtal bör utformas.

Läs mer i regeringens pressmeddelande

Direktiv om förnybar energi klart

Till år 2030 ska 32 procent av energin inom EU komma från förnybara källor, enligt en överenskommelse mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och medlemsländerna. Det motsvara nästan en fördubbling jämfört med dagens nivå.

Beslutet kan komma att påverka den svenska avfallshanteringen på olika sätt, menar Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist:

– För biogasen bör det här innebära en skjuts framåt. Det är ingen tvekan om att det är en viktig faktor för att få en fossiloberoende fordonsflotta. Energiåtervinning av avfall är en svårare nöt, eftersom anläggningarna varken kan eller bör kräva helt fossilfritt avfall. I vilken mån den el och fjärrvärme som produceras här är förnybar är en fråga som väntar på ett tydligt svar.

Handlingsplan för minskat matsvinn

42 åtgärder ska leda till att mindre ätbar mat slängs. Bakom handlingsplanen står Livsme­dels­verket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

De har under arbetet haft en nära dialog med branschaktörer, andra myndigheter, organisationer och forskare för att ta in idéer och synpunkter på förslag till handlingsplanen. Även Avfall Sverige har bidragit till at ta fram de åtgärder som nu presenterats.

Handlingsplanens 42 åtgärdsförslag omfattar bland annat mål och mätningar, regler och tillämpning, datummärkning, kylkedja och upphandling. Dessutom framhålls ett nationellt mål, samverkan, forskning samt ett förändrat beteende hos konsumenter som viktiga förutsättningar för att matsvinnet ska kunna minska. Arbetet är en del i FN:s mål att halvera mängden matsvinn till 2030.

Läs mer om handlingsplanen.

NSR:s bolagsförsäljning inte olaglig

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagande om NSR:s bolagsförsäljning. Bakgrunden är att en kommunmedborgare 2016 överklagade ett beslut från kommunstyrelsen i Helsingborg angående granskning av NSR:s försäljning av NSR Återvinning AB. Den klagade menade att NSR hade sålt till underpris och det innebar ett otillåtet kommunalt stöd till köparen. Kammarrätten kom fram till att försäljningen av dotterbolaget inte kunde vara olaglig på grund av att försäljningen eventuellt skulle innebära ett otillåtet stöd eller att den skulle strida mot EU:s statsstödsregler. 

Överklagande gjordes till HFD som nu i dom den 22 maj avslår överklagandet. Den granskning som kommunstyrelsen har gjort är tillräckligt omfattande för att ligga till grund för prövningen av om NSR:s verksamhet som helhet har bedrivits kompetensenligt. Därmed har kommunstyrelsen iakttagit vad som ålegat den enligt reglerna om förstärkt uppsiktsplikt.

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolens dom från den 22 maj 2018 i mål nr 6335-16.

Regeringen presenterar ny klimatstrategi

Regeringen har lämnat över en ny klimatstrategi till riksdagen. Strategins utgångspunkt är att klimatfrågan måste integreras i alla samhällssektorer. 

I klimatstrategin presenteras ren handlingsplan för fossilfria transporter och elektrifiering. Där finns också förslag till åtgärder för att ställa om till effektiva fordon, fossilfria drivmedel och överflyttning till järnväg och sjöfart liksom ökad andel cykel, gång och kollektivtrafik.

Läs mer på regeringens webbplats

VafabMiljö fick rätt mot Konkurrensverket

Biogas och återvunnet material ska räknas som en del av kärnverksamheten som görs för kommunerna, även om det säljs externt. Det är en slutsats av Förvaltningsrättens dom.

Processen gäller det avtal som slöts mellan VababMiljö Kommunalförbund och VafabMiljö AB kort efter att förbundet bildades 2015. Enligt avtalet skulle bolaget bedriva all verksamhet för förbundets räkning till dess att alla tillgångar och personal överförts från bolaget till förbundet – en tjänst som borde upphandlats enligt Konkurrensverket.

Domen kom att fokusera på Teckal-kriterierna, framför allt i vilken mån verksamheten skett inom ramen för det kommunala avfallsansvaret.

– Om domen står sig betyder den att alla intäkter som härstammar från ett värde som kommer från det kommunala uppdraget ska räknas som en del av det kommunala uppdraget. Det spelar inte så stor roll vem som betalar intäkten, det avgörande är vem som gjort intäkten möjlig, i det här fallet hushållen, säger Casper Tham, förbundsjurist vid VafabMiljö.

Sverige vill höja klimatambitionen inom EU

Regeringen kan nu, med riksdagens stöd, tillsammans med andra medlemsstater driva på för ett mer ambitiöst långsiktigt klimatmål för EU. Snart inleds förhandlingarna om ett styrningssystem för Energiunionen, som är en del av EU-kommissionens ren energi-paket. Europaparlamentet anser att dagens klimatmål  är för låga för att nå ambitionen i Parisavtalet och Sveriges regering håller med om att ambitionsnivån behöver höjas.

Läs mer på regeringens webbplats

Bra med avtalssamverkan

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, som föreslås i en utredning, kan effektivisera avfallshanteringen, menar Avfall Sverige. Men i sina remissvar har vissa företrädare för näringslivet framfört synpunkter som visar att de missförstått förslaget. De hävdar att det riskerar att skapa en osund konkurrens, genom att kommuner kan erbjuda ett underpris för att sedan vid årets slut överföra medel från annan kommunal verksamhet.

– Kommunerna måste självklart optimera användningen av offentliga medel. Ibland innebär det att driva verksamhet i egen regi, ibland att upphandla från privata aktörer och ibland att lösa det via samverkan med andra kommunala aktörer. Så länge som avtalssamverkan är kompetensenlig anser inte Avfall Sverige heller att det generellt kan handla om någon konkurrenssnedvridning, säger Avfall Sveriges jurist Sven Lundgren.

Läs Avfall Sveriges remissvar

Så ska bygg- och rivningsavfall rapporteras

Naturvårdsverket har lämnat en vägledning för den utökade rapporteringen av bygg- och rivningsavfall. 

Enligt de föreskrifter som trädde ikraft vid förra årsskiftet ska alla A- och B-klassade verksamheter rapportera in mängder bygg- och rivningsavfall till Svenska Miljörapporteringsportalen. Hit hör avfallsanläggningar. 

Läs mer i Vägledning – Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande verksamheter i SMP, som kan laddas ner från Naturvårdsverkets webbplats.

Strid inom EU om förbränning

Striden om vilka vägar som ska användas för hur EU ska bli en ”cirkulär och hållbar ekonomi” är intensiv, skriver Altinget. Bland annat möter den svenska synen på avfallsförbränning motstånd inom EU.
– Genom att fortsatt ge medlemsländerna möjlighet att ge stöd till förbränning av restavfall, så blir det billigare att bränna än att återvinna, vilket förhindrar att avfallsektorn ställer om, säger Janek Vahk vid miljöorganisationen Zero Waste Europe till Altinget.
Jakob Sahlén, som är Avfall Sveriges rådgivare för energiåtervinning, håller inte med.
– Det hade kanske varit sant om vi levde i en idealvärld. Men som det ser ut just nu så behövs stödet. Kanske inte så mycket i Sverige, men absolut nere på kontinenten, säger han.
Läs hela artikeln i Altinget

Nya bokföringsregler att vänta

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Bland annat föreslås årsredovisning få fler delar och värderingsreglerna förändras. Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer på regeringens webbplats

Remissvar om miljötillsyn

Avfall Sverige har lämnat remissvar på utredningen om miljötillsynen och sanktionssystemet i miljöbalken. Syftet är att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott beivras. Utredningen föreslår att den övergripande organisationen inte förändras men att den statliga styrningen stärks, liksom samverkan och uppföljning.

Till Avfall Sveriges remissvar


Skriv ut: