Sverige vill höja klimatambitionen inom EU

Regeringen kan nu, med riksdagens stöd, tillsammans med andra medlemsstater driva på för ett mer ambitiöst långsiktigt klimatmål för EU. Snart inleds förhandlingarna om ett styrningssystem för Energiunionen, som är en del av EU-kommissionens ren energi-paket. Europaparlamentet anser att dagens klimatmål  är för låga för att nå ambitionen i Parisavtalet och Sveriges regering håller med om att ambitionsnivån behöver höjas.

Läs mer på regeringens webbplats

Bra med avtalssamverkan

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, som föreslås i en utredning, kan effektivisera avfallshanteringen, menar Avfall Sverige. Men i sina remissvar har vissa företrädare för näringslivet framfört synpunkter som visar att de missförstått förslaget. De hävdar att det riskerar att skapa en osund konkurrens, genom att kommuner kan erbjuda ett underpris för att sedan vid årets slut överföra medel från annan kommunal verksamhet.

– Kommunerna måste självklart optimera användningen av offentliga medel. Ibland innebär det att driva verksamhet i egen regi, ibland att upphandla från privata aktörer och ibland att lösa det via samverkan med andra kommunala aktörer. Så länge som avtalssamverkan är kompetensenlig anser inte Avfall Sverige heller att det generellt kan handla om någon konkurrenssnedvridning, säger Avfall Sveriges jurist Sven Lundgren.

Läs Avfall Sveriges remissvar

Så ska bygg- och rivningsavfall rapporteras

Naturvårdsverket har lämnat en vägledning för den utökade rapporteringen av bygg- och rivningsavfall. 

Enligt de föreskrifter som trädde ikraft vid förra årsskiftet ska alla A- och B-klassade verksamheter rapportera in mängder bygg- och rivningsavfall till Svenska Miljörapporteringsportalen. Hit hör avfallsanläggningar. 

Läs mer i Vägledning – Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande verksamheter i SMP, som kan laddas ner från Naturvårdsverkets webbplats.

Strid inom EU om förbränning

Striden om vilka vägar som ska användas för hur EU ska bli en ”cirkulär och hållbar ekonomi” är intensiv, skriver Altinget. Bland annat möter den svenska synen på avfallsförbränning motstånd inom EU.
– Genom att fortsatt ge medlemsländerna möjlighet att ge stöd till förbränning av restavfall, så blir det billigare att bränna än att återvinna, vilket förhindrar att avfallsektorn ställer om, säger Janek Vahk vid miljöorganisationen Zero Waste Europe till Altinget.
Jakob Sahlén, som är Avfall Sveriges rådgivare för energiåtervinning, håller inte med.
– Det hade kanske varit sant om vi levde i en idealvärld. Men som det ser ut just nu så behövs stödet. Kanske inte så mycket i Sverige, men absolut nere på kontinenten, säger han.
Läs hela artikeln i Altinget

Nya bokföringsregler att vänta

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Bland annat föreslås årsredovisning få fler delar och värderingsreglerna förändras. Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer på regeringens webbplats

Remissvar om miljötillsyn

Avfall Sverige har lämnat remissvar på utredningen om miljötillsynen och sanktionssystemet i miljöbalken. Syftet är att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott beivras. Utredningen föreslår att den övergripande organisationen inte förändras men att den statliga styrningen stärks, liksom samverkan och uppföljning.

Till Avfall Sveriges remissvar


Skriv ut: