Regeringen presenterar ny klimatstrategi

Regeringen har lämnat över en ny klimatstrategi till riksdagen. Strategins utgångspunkt är att klimatfrågan måste integreras i alla samhällssektorer. 

I klimatstrategin presenteras ren handlingsplan för fossilfria transporter och elektrifiering. Där finns också förslag till åtgärder för att ställa om till effektiva fordon, fossilfria drivmedel och överflyttning till järnväg och sjöfart liksom ökad andel cykel, gång och kollektivtrafik.

Läs mer på regeringens webbplats

VafabMiljö fick rätt mot Konkurrensverket

Biogas och återvunnet material ska räknas som en del av kärnverksamheten som görs för kommunerna, även om det säljs externt. Det är en slutsats av Förvaltningsrättens dom.

Processen gäller det avtal som slöts mellan VababMiljö Kommunalförbund och VafabMiljö AB kort efter att förbundet bildades 2015. Enligt avtalet skulle bolaget bedriva all verksamhet för förbundets räkning till dess att alla tillgångar och personal överförts från bolaget till förbundet – en tjänst som borde upphandlats enligt Konkurrensverket.

Domen kom att fokusera på Teckal-kriterierna, framför allt i vilken mån verksamheten skett inom ramen för det kommunala avfallsansvaret.

– Om domen står sig betyder den att alla intäkter som härstammar från ett värde som kommer från det kommunala uppdraget ska räknas som en del av det kommunala uppdraget. Det spelar inte så stor roll vem som betalar intäkten, det avgörande är vem som gjort intäkten möjlig, i det här fallet hushållen, säger Casper Tham, förbundsjurist vid VafabMiljö.

Sverige vill höja klimatambitionen inom EU

Regeringen kan nu, med riksdagens stöd, tillsammans med andra medlemsstater driva på för ett mer ambitiöst långsiktigt klimatmål för EU. Snart inleds förhandlingarna om ett styrningssystem för Energiunionen, som är en del av EU-kommissionens ren energi-paket. Europaparlamentet anser att dagens klimatmål  är för låga för att nå ambitionen i Parisavtalet och Sveriges regering håller med om att ambitionsnivån behöver höjas.

Läs mer på regeringens webbplats

Bra med avtalssamverkan

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, som föreslås i en utredning, kan effektivisera avfallshanteringen, menar Avfall Sverige. Men i sina remissvar har vissa företrädare för näringslivet framfört synpunkter som visar att de missförstått förslaget. De hävdar att det riskerar att skapa en osund konkurrens, genom att kommuner kan erbjuda ett underpris för att sedan vid årets slut överföra medel från annan kommunal verksamhet.

– Kommunerna måste självklart optimera användningen av offentliga medel. Ibland innebär det att driva verksamhet i egen regi, ibland att upphandla från privata aktörer och ibland att lösa det via samverkan med andra kommunala aktörer. Så länge som avtalssamverkan är kompetensenlig anser inte Avfall Sverige heller att det generellt kan handla om någon konkurrenssnedvridning, säger Avfall Sveriges jurist Sven Lundgren.

Läs Avfall Sveriges remissvar

Så ska bygg- och rivningsavfall rapporteras

Naturvårdsverket har lämnat en vägledning för den utökade rapporteringen av bygg- och rivningsavfall. 

Enligt de föreskrifter som trädde ikraft vid förra årsskiftet ska alla A- och B-klassade verksamheter rapportera in mängder bygg- och rivningsavfall till Svenska Miljörapporteringsportalen. Hit hör avfallsanläggningar. 

Läs mer i Vägledning – Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande verksamheter i SMP, som kan laddas ner från Naturvårdsverkets webbplats.

Strid inom EU om förbränning

Striden om vilka vägar som ska användas för hur EU ska bli en ”cirkulär och hållbar ekonomi” är intensiv, skriver Altinget. Bland annat möter den svenska synen på avfallsförbränning motstånd inom EU.
– Genom att fortsatt ge medlemsländerna möjlighet att ge stöd till förbränning av restavfall, så blir det billigare att bränna än att återvinna, vilket förhindrar att avfallsektorn ställer om, säger Janek Vahk vid miljöorganisationen Zero Waste Europe till Altinget.
Jakob Sahlén, som är Avfall Sveriges rådgivare för energiåtervinning, håller inte med.
– Det hade kanske varit sant om vi levde i en idealvärld. Men som det ser ut just nu så behövs stödet. Kanske inte så mycket i Sverige, men absolut nere på kontinenten, säger han.
Läs hela artikeln i Altinget

Nya bokföringsregler att vänta

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Bland annat föreslås årsredovisning få fler delar och värderingsreglerna förändras. Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer på regeringens webbplats

Remissvar om miljötillsyn

Avfall Sverige har lämnat remissvar på utredningen om miljötillsynen och sanktionssystemet i miljöbalken. Syftet är att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott beivras. Utredningen föreslår att den övergripande organisationen inte förändras men att den statliga styrningen stärks, liksom samverkan och uppföljning.

Till Avfall Sveriges remissvar


Skriv ut: