100 miljoner till flytande biogas

2018-12-18

Energimyndigheten har under hösten utlyst medel till ett innovationskluster för flytande biogas. Nu har ett beslut fattats om att Energigas Sverige får ansvar för att driva klustret ”Drive LBG” i en kraftsamling som omfattar näringslivsaktörer i hela landet. Insatsen som helhet kommer att få stor betydelse för biogasmarknaden och för att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

Läs mer på Energigas Sveriges webbplats

Nationell metod mäter matsvinn

2018-12-06

Livsmedelsverket har lanserat en metod för att mäta och följa upp matsvinn från storkök.

Metoden är tänkt att bli en standard för offentliga kök och kan integreras med redan befintliga mätverktyg på marknaden. Den kan även användas av restauranger på den privata marknaden.

I köket ska svinn från lagring, beredning och tillagning mätas. Men även serveringssvinn och tallrikssvinn ska mätas. Metoden fokuserar på tre nyckeltal: genomsnittligt svinn i gram per portion, svinn i procent av serverad mat samt uppäten mängd mat per person.

 – Under 2019 planerar vi att samla in nationella matsvinnsdata från måltidsverksamheter i kommuner och landsting. Därför uppmuntras alla offentliga måltidsverksamheter att mäta matsvinnet enligt den nya metoden, säger Emelie Eriksson på Livsmedelsverket.

Läs mer på www.livsmedelsverket.se 

Storbolag enas mot plastskräp

2018-11-15

Nära 300 företag och organisationer har gått samman för att stoppa nedskräpning och föroreningar från plast i ”The New Plastic Economy Global Commitment”.

Bland företagen som anslutit sig ingår globala bolag som H&M, L’Oreal, Coca-Cola och Unilever. Målet är att alla plastförpackningar utan problem ska kunna återvinnas, återanvändas eller komposteras senast år 2025. Att fasa ut onödig och svårhanterlig plast beskrivs som ett grundläggande arbete för att det ska lyckas.

Initiativet kommer att ledas av Ellen MacArthur Foundation i samarbete med FN:s miljöorgan UNEP och stöds även av Iswa, den internationella avfallsorganisationen där Avfall Sverige ingår.

Läs mer om initiativet​​​​​​​

Förändringar i den internationella avfallsföreningen ISWA

2018-10-22

I samband med årskonferens i den internationella avfallsföreningen ISWA i Kuala Lumpur beslutades om några viktiga förändringar.

Sekretariatet flyttar från Wien till Rotterdam från 2020. Föreningen öppnas också för breddat medlemsskap för nya kategorier medlemmar. Vidare antogs en ny långsiktig affärsplan för att bättre anpassa verksamheten till viktigare omvärldsförändringar där avfall numera är en del i den cirkulära ekonomin, samtidigt som ISWA blir mer aktiv i utvecklingsländer med andra utmaningar.

Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist omvaldes att ingå i styrelsen. 

EU ökar insatserna mot plast

2018-10-19

Flera förslag för att minska mängden plast har nu diskuterats i Europaparlamentets miljöutskott.

Förslaget innebär att medlemsstaterna ska ta fram mål och en plan för minskning av engångsprodukter i plast. Till tidigare föreslagna förbud tillkommer nu också lätta plastpåsar. Utformningen av produkter kan bli bättre; lock och kapsyler i plast på en rad produkter ska sitta fast under hela produktens livstid och senast 2025 måste dryckesflaskor vara återvinningsbara och innehålla minst 35 procent återvunnen plast. Vidare ska många engångsprodukter i plast märkas med information om hur de ska sorteras.

Ett utökat producentansvar föreslås. De som producerar engångsartiklar i plast ska bekosta insamling och återvinning av dem samt stå för kostnader för information och nedskräpning. 90 procent av sådana engångsartiklar ska återvinnas.

Medlemsstaterna ska också informera om effekter av engångsprodukter och uppmana till att använda andra alternativ.

I november diskuterar medlemsstaternas regeringar förslagen i Ministerrådet.

Ny standard för lyft av kärl

2018-09-18
Sverige förenar sig nu med resten av Europa inom standarden för hur sopkärl ska lyftas.

Förändringen innebär att Sverige helt och hållet följer den europeiska standarden EN-840 och går över till enbart Form-A på lyftkammen för sopkärl. Form-C, också känd som AFNOR, kommer därför att försvinna ur standarden i Sverige efter 2020. Standarden påverkar bara nya upphandlingar av kärl. Redan existerande kärl med Form C berörs inte, utan kommer finnas kvar många år till. Under en övergångsperiod har Form C tillåtits i Sverige, men nu har den svenska standardiseringsgruppen beslutat att följa den Europeiska standarden.

Beslut om NOx-avgift

2018-09-18
603 miljoner kronor ska anlägg­ning­ar som släpper ut kväveoxid betala för 2017.

Det är framför allt förbränningsanläggningar av olika slag som omfattas av NOx-avgiften. Anläggningarna får tillbaka pengar i relation till producerad energi. Anläggningar för avfallsförbränning är en av de branscher som sänkt sina kväveoxidutsläpp mest sedan avgiften infördes.

Förbränningsskatt remitteras

Före mandatperiodens slut hade Miljöpartiet lovat driva frågan om en skatt på avfallsförbränning vidare. Nu har därför ett förslag skickats ut på remiss.

Redan i november presenterades utredningen Brännheta skatter. Den rekommenderade ingen skatt, men efter ett tilläggsdirektiv inkluderades ett förslag till skatt om 100 kronor per ton avfall som förs in till en skatte­pliktig anläggning med möjlighet till avdrag för avfall som förs ut från anläggningen. En sådan skatt beräknas innebära en total årlig skattekostnad om cirka 500 miljoner kronor.
Utredningen noterar att en skatt på avfall som förbränns skulle bli rent fiskal, det vill säga inte på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt styra mot en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.

Senast den 30 november ska remissvaren lämnas.
 

Globalt avtal om avfall

Regeringen har lanserat en internationell allians med målet att få till stånd ett globalt avtal om kemikalier och avfall.

Kemikalier och avfall utgör ett växande hot mot både miljön och människors hälsa över hela världen. En rapport publicerad av the Lancet Commission on Pollution and Health visar att föroreningar, som bland annat inkluderar kemikalier, är orsak till tre gånger fler dödsfall än aids, tuberkulos och malaria tillsammans.

Sverige vill därför se ett globalt avtal för kemikalier och avfall, i likhet med Parisavtalet för klimat. Sverige var tidigare i år värd för ett internationellt möte i Stockholm om hur världens länder ska hantera farliga kemikalier och avfall. Under ett FN-möte i New York tog miljöminister Karolina Skog nästa steg, genom att lansera en internationell allians som ska driva på för ett globalt avtal.

Den nybildade högnivåalliansen ska fungera som en plattform där ambitiösa länder tillsammans ska främja och diskutera hur ett sådant avtal bör utformas.

Läs mer i regeringens pressmeddelande

Direktiv om förnybar energi klart

Till år 2030 ska 32 procent av energin inom EU komma från förnybara källor, enligt en överenskommelse mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och medlemsländerna. Det motsvara nästan en fördubbling jämfört med dagens nivå.

Beslutet kan komma att påverka den svenska avfallshanteringen på olika sätt, menar Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist:

– För biogasen bör det här innebära en skjuts framåt. Det är ingen tvekan om att det är en viktig faktor för att få en fossiloberoende fordonsflotta. Energiåtervinning av avfall är en svårare nöt, eftersom anläggningarna varken kan eller bör kräva helt fossilfritt avfall. I vilken mån den el och fjärrvärme som produceras här är förnybar är en fråga som väntar på ett tydligt svar.

Handlingsplan för minskat matsvinn

42 åtgärder ska leda till att mindre ätbar mat slängs. Bakom handlingsplanen står Livsme­dels­verket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

De har under arbetet haft en nära dialog med branschaktörer, andra myndigheter, organisationer och forskare för att ta in idéer och synpunkter på förslag till handlingsplanen. Även Avfall Sverige har bidragit till at ta fram de åtgärder som nu presenterats.

Handlingsplanens 42 åtgärdsförslag omfattar bland annat mål och mätningar, regler och tillämpning, datummärkning, kylkedja och upphandling. Dessutom framhålls ett nationellt mål, samverkan, forskning samt ett förändrat beteende hos konsumenter som viktiga förutsättningar för att matsvinnet ska kunna minska. Arbetet är en del i FN:s mål att halvera mängden matsvinn till 2030.

Läs mer om handlingsplanen.

NSR:s bolagsförsäljning inte olaglig

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagande om NSR:s bolagsförsäljning. Bakgrunden är att en kommunmedborgare 2016 överklagade ett beslut från kommunstyrelsen i Helsingborg angående granskning av NSR:s försäljning av NSR Återvinning AB. Den klagade menade att NSR hade sålt till underpris och det innebar ett otillåtet kommunalt stöd till köparen. Kammarrätten kom fram till att försäljningen av dotterbolaget inte kunde vara olaglig på grund av att försäljningen eventuellt skulle innebära ett otillåtet stöd eller att den skulle strida mot EU:s statsstödsregler. 

Överklagande gjordes till HFD som nu i dom den 22 maj avslår överklagandet. Den granskning som kommunstyrelsen har gjort är tillräckligt omfattande för att ligga till grund för prövningen av om NSR:s verksamhet som helhet har bedrivits kompetensenligt. Därmed har kommunstyrelsen iakttagit vad som ålegat den enligt reglerna om förstärkt uppsiktsplikt.

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolens dom från den 22 maj 2018 i mål nr 6335-16.

Regeringen presenterar ny klimatstrategi

Regeringen har lämnat över en ny klimatstrategi till riksdagen. Strategins utgångspunkt är att klimatfrågan måste integreras i alla samhällssektorer. 

I klimatstrategin presenteras ren handlingsplan för fossilfria transporter och elektrifiering. Där finns också förslag till åtgärder för att ställa om till effektiva fordon, fossilfria drivmedel och överflyttning till järnväg och sjöfart liksom ökad andel cykel, gång och kollektivtrafik.

Läs mer på regeringens webbplats

VafabMiljö fick rätt mot Konkurrensverket

Biogas och återvunnet material ska räknas som en del av kärnverksamheten som görs för kommunerna, även om det säljs externt. Det är en slutsats av Förvaltningsrättens dom.

Processen gäller det avtal som slöts mellan VababMiljö Kommunalförbund och VafabMiljö AB kort efter att förbundet bildades 2015. Enligt avtalet skulle bolaget bedriva all verksamhet för förbundets räkning till dess att alla tillgångar och personal överförts från bolaget till förbundet – en tjänst som borde upphandlats enligt Konkurrensverket.

Domen kom att fokusera på Teckal-kriterierna, framför allt i vilken mån verksamheten skett inom ramen för det kommunala avfallsansvaret.

– Om domen står sig betyder den att alla intäkter som härstammar från ett värde som kommer från det kommunala uppdraget ska räknas som en del av det kommunala uppdraget. Det spelar inte så stor roll vem som betalar intäkten, det avgörande är vem som gjort intäkten möjlig, i det här fallet hushållen, säger Casper Tham, förbundsjurist vid VafabMiljö.

Sverige vill höja klimatambitionen inom EU

Regeringen kan nu, med riksdagens stöd, tillsammans med andra medlemsstater driva på för ett mer ambitiöst långsiktigt klimatmål för EU. Snart inleds förhandlingarna om ett styrningssystem för Energiunionen, som är en del av EU-kommissionens ren energi-paket. Europaparlamentet anser att dagens klimatmål  är för låga för att nå ambitionen i Parisavtalet och Sveriges regering håller med om att ambitionsnivån behöver höjas.

Läs mer på regeringens webbplats

Bra med avtalssamverkan

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, som föreslås i en utredning, kan effektivisera avfallshanteringen, menar Avfall Sverige. Men i sina remissvar har vissa företrädare för näringslivet framfört synpunkter som visar att de missförstått förslaget. De hävdar att det riskerar att skapa en osund konkurrens, genom att kommuner kan erbjuda ett underpris för att sedan vid årets slut överföra medel från annan kommunal verksamhet.

– Kommunerna måste självklart optimera användningen av offentliga medel. Ibland innebär det att driva verksamhet i egen regi, ibland att upphandla från privata aktörer och ibland att lösa det via samverkan med andra kommunala aktörer. Så länge som avtalssamverkan är kompetensenlig anser inte Avfall Sverige heller att det generellt kan handla om någon konkurrenssnedvridning, säger Avfall Sveriges jurist Sven Lundgren.

Läs Avfall Sveriges remissvar

Så ska bygg- och rivningsavfall rapporteras

Naturvårdsverket har lämnat en vägledning för den utökade rapporteringen av bygg- och rivningsavfall. 

Enligt de föreskrifter som trädde ikraft vid förra årsskiftet ska alla A- och B-klassade verksamheter rapportera in mängder bygg- och rivningsavfall till Svenska Miljörapporteringsportalen. Hit hör avfallsanläggningar. 

Läs mer i Vägledning – Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande verksamheter i SMP, som kan laddas ner från Naturvårdsverkets webbplats.

Strid inom EU om förbränning

Striden om vilka vägar som ska användas för hur EU ska bli en ”cirkulär och hållbar ekonomi” är intensiv, skriver Altinget. Bland annat möter den svenska synen på avfallsförbränning motstånd inom EU.
– Genom att fortsatt ge medlemsländerna möjlighet att ge stöd till förbränning av restavfall, så blir det billigare att bränna än att återvinna, vilket förhindrar att avfallsektorn ställer om, säger Janek Vahk vid miljöorganisationen Zero Waste Europe till Altinget.
Jakob Sahlén, som är Avfall Sveriges rådgivare för energiåtervinning, håller inte med.
– Det hade kanske varit sant om vi levde i en idealvärld. Men som det ser ut just nu så behövs stödet. Kanske inte så mycket i Sverige, men absolut nere på kontinenten, säger han.
Läs hela artikeln i Altinget

Nya bokföringsregler att vänta

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Bland annat föreslås årsredovisning få fler delar och värderingsreglerna förändras. Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer på regeringens webbplats

Remissvar om miljötillsyn

Avfall Sverige har lämnat remissvar på utredningen om miljötillsynen och sanktionssystemet i miljöbalken. Syftet är att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott beivras. Utredningen föreslår att den övergripande organisationen inte förändras men att den statliga styrningen stärks, liksom samverkan och uppföljning.

Till Avfall Sveriges remissvar


Skriv ut: