Överfulla soptunnor, nedskräpning

Problemet med nedskräpning hanteras alltför summariskt i Naturvårdsverkets förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program, anser Avfall Sverige.

13 % mer avfall på två år

Naturvårdsverkets statistik över avfallsmängden i Sverige visar på ökande mängder. 2016 uppkom 31,9 miljoner ton avfall, gruvavfallet borträknat.

Gruvavfallet dominerar de svenska avfallsmängderna med 110 miljoner ton under 2016. Denna gigantiska fraktion har dock minskat de senaste åren. Även mängden farligt avfall har minskat med 7 procent sedan 2014.

De totala avfallsmängderna, inklusive gruvavfall, uppgick till 142 miljoner ton.

De avfallsslag som utöver gruvavfall uppkom i störst mängder är avfall från byggverksamhet, avfallsbranschen och hushållen. Byggbranschen bidrog med totalt 9,8 miljoner ton som till stor del bestod av jordmassor, betong och annat mineraliskt avfall. Avfallsbranschen producerade 6,8 miljoner ton avfall, och då handlade det om skrot eller avfallsrester som kom från behandling av avfall som sorteringsrester och aska från förbränn­ing. Hushållen slängde tillsammans 4,4 miljoner ton avfall. Det blir cirka 441 kilo avfall per person. Hushållens avfall ökade med sex procent 2016 jämfört med 2014. En del av ökningen kan förklaras med att Sveriges befolkning ökade med drygt två procent under samma period.

De flesta återvinningsmålen för el- och elektronik, batterier, däck, lantbruksplast samt för plast-, glas-, kartong-, metall- och träförpackningar uppfylldes. Materialåtervinningsmålen för PET-flaskor och aluminiumburkar inom pantsystemet uppfylldes dock inte.

Den uppdaterade statistiken har tagits fram av Svenska MiljöEmissionsData (SMED) på uppdrag av Naturvårdsverket. Siffrorna är anspassade till EU:s indelning av avfall efter bransch och skiljer sig därför från Avfall Sveriges siffror.

Läs mer om de ökande avfallsmängderna hos Naturvårdsverket


Skriv ut:

Datum